Close

Monthly Archives: november 2015

Vedci vyvinuli plochý fotoaparát bez šošovky

Vedci z Riceho univerzity vyvinuli plochý fotoaparát, ktorý nepotrebuje šošovku. Namiesto nej sa pred snímačom nachádza iba tenká dierovaná maska, vďaka čomu je zariadenie oveľa tenšie ako fotoaparáty so šošovkami. Informáciu priniesol web univerzity. Výskumnú prácu autori zverejnili aj v archíve vedeckých preprintov arXiv.org. Plochý fotoaparát FlatCam vychádza z princípu takzvanej tmavej komory (camera obscura), optického zariadenia, ktoré predchádzalo fotoaparátu. Na jednej strane doň cez štrbinu vnikalo svetlo a premietalo obrátený obraz na protiľahlú stenu. Podobne fungujú jednoduché fotoaparáty známe pod označením dierková komora. Nové zariadenie však využíva viac štrbín, ktoré tvoria masku. Bežné fotoaparáty potrebujú okrem snímačov šošovky, ktoré […]

Systém Cota zabezpečí bezproblémové nabíjanie na diaľku i cez prekážky

Prob­lé­my s bez­drô­to­vým na­bí­ja­ním te­le­fó­nov sa čos­ko­ro sta­nú mi­nu­los­ťou. Už žiad­ne špe­ciál­ne pod­lož­ky, už žiad­ne dl­hé ča­ka­nie bez to­ho, aby ste moh­li s mo­bi­lom ma­ni­pu­lo­vať. S rie­še­ním priš­li spo­loč­nos­ti Si-Ware Sys­tems a Osiia, kto­rým sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť no­vý sys­tém na­zý­va­ný Co­ta. Bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia Co­ta je schop­ná na­bí­jať smar­tfón na di­aľ­ku vý­ko­nom de­sať wat­tov a v ok­ru­hu de­väť met­rov. Do­kon­ca ani drob­né pre­káž­ky jej ne­zab­rá­nia v bez­drô­to­vom do­bí­ja­ní. S tak­to na­bí­ja­ným te­le­fó­nom sa mô­že­te bez obáv po­hy­bo­vať po mies­tnos­ti, a to aj bez to­ho, aby ste mu­sel byť v pria­mej vi­di­teľ­nos­ti s na­bí­jač­kou. Ok­rem smar­tfó­nov by si bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka Co­ta ma­la […]

Microsoft stiahol súbory ISO s Windows 10 verzie 1511

Mic­ro­soft bez vy­svet­le­nia od­strá­nil ne­dáv­no vy­da­nú tzv. no­vem­bro­vú ak­tua­li­zá­ciu (No­vem­ber up­da­te) Win­dows 10 zo strán­ky, kde ju po­nú­kal na stiah­nu­tie ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Nás­troj Me­dia Creation Tool (MCT) vám te­raz stiah­ne pô­vod­nú ver­ziu Win­dows 10. Keď Mic­ro­soft uvoľ­nil ver­ziu Win­dows 10 s čí­sel­ným ozna­če­ním 1511 na za­čiat­ku toh­to me­sia­ca, ak­tua­li­zo­val aj in­šta­lač­né sú­bo­ry do­ru­čo­va­né za­dar­mo pros­tred­níc­tvom MCT. Do­kon­ca od­po­rú­čal ten­to nás­troj všet­kým, kto­rí sú príl­iš netr­pez­li­ví na to, aby ča­ka­li na do­da­nie ak­tua­li­zá­cie pros­tred­níc­tvom služ­by Win­dows Up­da­te. Te­raz však no­vé in­šta­lač­né sú­bo­ry stia­hol zo strán­ky. Pod­ľa vy­jad­re­nia ho­vor­cu spo­loč­nos­ti sa Mic­ro­soft roz­ho­dol, že bu­dú­ce ak­tua­li­zá­cie Win­dows 10 sa bu­dú do­dá­vať len […]

Najväčšie IT firmy: Ani kvôli Parížu nedáme vládam zadné vrátka do softvéru

Parížske útoky vrátili do hry silnejúce hlasy, že by mali internetové a softvérové spoločnosti lepšie spolupracovať s vládami a umožniť im v prípade hrozby prienik do systému. Inými slovami, programy a weby by mali mať backdoor – zadné vrátka pre vládnych hackerou a všeobecne slabšie šifrovanie. Asociácia ITI – The Information Technology Industry Council, ktorá zastupuje väčšinu veľkých počítačových spoločností od IBM a HP po Microsoft, Google alebo napríklad Samsung, vydala vyhlásenie, v ktorom s podobnými nápadmi ostro nesúhlasí, pretože by to neviedlo k ničomu dobrému. Vlády by síce mohli lepšie na sieti vyhľadávať teroristov, to je bez debát, ale […]

Google dokáže na diaľku odomknúť tri štvrtiny smartfónov

Na portáli Reddit sa tento víkend objavil dokument z kancelárie okresného štátneho zástupcu pre americký New York, ktorý pojednáva o šifrovaní smartfónov. V správe sa okrem iného uvádza, že spoločnosť Google dokáže odomknúť zariadenie s operačným systémom Android na základe žiadosti vyšetrovateľa. Na diaľku zresetujú heslo V dokumente sa píše, že Google aktívne pomáha orgánom činným v trestnom konaní presadzovať právo, pričom úzko spolupracuje s úradmi. Ak je spoločnosti doručený súdny príkaz za účelom získania dát zo zadržaného zariadenia, Google dokáže na diaľku zresetovať heslo zamknutého smartfónu či tabletu. Avšak zariadenia s operačným systémom Android 5.0 Lollipop a vyšším podporujú […]

Pracujú už výrobcovia na PS5 a Xbox Two?

Hoci sa herné konzoly PlayStation 4 a Xbox One na trhu ešte príliš dlho neohrali, pomaly sa začína šuškať o ich nástupcoch. Cyklus uvádzania nových herných konzol Sony a Microsoftu je pomerne pomalý. Pred 10 rokmi dorazil Xbox 360 a celých 8 rokov trvalo, kým ho nahradil aktuálny Xbox One. V Roku 2006 bol uvedený PlayStation 3 a o 7 rokov na to nástupca PlayStation 4. Nové konzoly sú tu tak iba 2 roky a skorý príchod nových tak málokto očakáva. Podľa niektorých zdrojov by sa však tempo vydávania nových herných konzol malo zrýchliť. Môže za to väčšie rozšírenie 3D […]