Close

29/04/2014

Ako to bude so sťahovaním z internetu od 1.augusta 2014 na Slovensku?

Nezávislý poslanec Miroslav Beblavý, navrhuje novelizáciu Trestného zákona, ktorá je reakciou na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o ktorom sme informovali minulý týždeň.

27. 4. 2014

V novele zákona navrhuje doplnenie zvýrazneného textu :

Kto inak, než pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Citujúc z Dôvodovej správy k zákonu

„Navrhovaná zmena právnej úpravy spočíva v tom, že za neoprávnený zásah do autorských práv sa nebude považovať taký zásah, ktorý bude spĺňať dva kumulatívne znaky:

osobnú potrebu, a
účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

Po zmene právnej úpravy by sa tak spresnilo, že pod skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva nebude patriť napríklad už vyššie načrtnutá situácia, kedy si určitá osoba prostredníctvom internetu stiahne zvukový záznam zo zdroja porušujúceho autorské práva, výslovne pre svoju osobnú potrebu, pričom tento zvukový záznam už ďalej nešíri.“

A teda stiahnutie pre osobnú potrebu by nebolo trestné. Na druhej strane opäť citujúc z dôvodovej správy k zákonu „návrhom zákona nie je dotknutá podstata rozsudku SD EÚ, keďže občianskoprávne nároky na náhradu škody z neoprávneného použitia ostávajú zachované“.

Začiatok účinnosti novelizovaného zákona  je navrhovaný na 1. august 2014.

29. 4. 2014

Mgr. Richard Bednárik z Centra pre autorské práva o navrhnutej novele hovorí:

Richard Bednarik: Navrhnutá novela trestného zákona nie je podľa môjho názoru podstatná do takej miery, ako sa jej venuje pozornosť. Na prvý pohľad rieši v poslednom čase často medializovaný problém sťahovania autorských diel v kontexte trestného práva. Treba si ale uvedomiť, že vyhotovenie rozmnoženiny pre osobnú potrebu je len jedným z mnohých obmedzení autorského práva, kedy na použitie diela nie je potrebné získať súhlas autora (aj keď vo svetle aktuálneho rozhodnutia by zdroj, z ktorého pesničku stiahnete mal byť legálny). V autorskom zákone je podobných obmedzení hneď niekoľko, čiže podobným spôsobom by sme do trestného zákona mohli napasovať aj iné obmedzenia, ktoré nám prekážajú. Obmedzením je napr. aj citácia alebo použitie diela na vyučovacie účely a pod.

Z pohľadu trestného práva netreba zabúdať na § 10 ods. 2 Trestného zákona (označovaný ako materiálny korektív), ktorého obsahom je nasledovné, „nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“ Toto ustanovenie umožňuje vyňatie určitého druhu konania spod pôsobnosti trestného zákona. Individuálne stiahnutie pesničky alebo filmu pre vlastnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný aj pokiaľ by bolo z nelegálneho zdroja by podľa môjho názoru neprešlo cez vyššie uvedený „korektív“ a nemalo by byť postihované formou aplikácie trestného zákona. Primárne postihovaný je stále subjekt, ktorý daný materiál umiestnil na webe.

V Českej republike napr. podobnú situáciu rieši samotné znenie trestného činu porušovania autorského práva „kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv…..“ Čiže priamo v znení trestného činu poukazujú na mieru zásahu, ktorá musí byť vyššia ako nepatrná, pričom zásadná úprava aj vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora plánovaná nie je.

Myšlienka dekriminalizácie určitých konaní neobchodného charakteru je v kontexte autorského práva dobrým smerom, ale je potrebné zvážiť rozsah zmeny a vychádzať z bližšej analýzy daného ustanovenia.

zdroj: PC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *