Close

23/09/2015

Google chystá akciu na 29. septembra

Goog­le roz­pos­lal poz­ván­ky na po­du­ja­tie, kto­ré sa má us­ku­toč­niť 29. sep­tem­bra v San Fran­cis­cu. Sí­ce vy­slo­ve­ne neu­vá­dza, aké no­vin­ky chce pred­sta­viť, mož­no však pred­pok­la­dať, že bu­de me­dzi ni­mi fi­nál­na ver­zia An­droi­du 6.0 Mar­shmallow a ne­ja­ké no­vé za­ria­de­nia z pro­duk­to­vých ro­dín Nexus a Chro­me­cast. Pod­ľa ne­dáv­no unik­nu­tých in­for­má­cií by no­vé te­le­fó­ny Nexus ma­li uviesť LG a Huawei.

Pod­ľa úni­kov by te­le­fón od LG mal niesť ná­zov Nexus 5x a ob­sa­ho­vať 5,2-pal­co­vý dis­plej. Roz­lí­še­nie je za­tiaľ otáz­ne, mô­že to byť full HD s jem­nos­ťou 423 ppi ale­bo Quad HD s 565 ppi. Pro­ce­sor bu­de od Qual­com­mu, mô­že ísť o šes­ťjad­ro­vý Snap­dra­gon 808 ale­bo nov­ší Snap­dra­gon 820 s pod­po­rou 3 GB RAM. Oča­ká­va sa čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov a port USB-C, 2700 mAh ba­té­ria a 13 Mpx fo­toa­pa­rát So­ny s la­se­ro­vým auto­fó­ku­som.

Väč­ší Nexus 6 od Huawei by mal mať 5,7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 2560 × 1440 pixelov a 515 ppi. Mal by mať štíh­le te­lo s hrúb­kou iba 6,6 mm (pri mo­de­li LG sa oča­ká­va hrúb­ka 8 mm) a s vy­čnie­va­jú­cim za­dným fo­toa­pa­rá­tom. Po­há­ňať by ho mal ta­kis­to pro­ce­sor od Qual­com­mu, a to buď Snap­dra­gon 810, ale­bo 820.

nexus_google_LG_huawei_android 6.0

Po­kiaľ ide o An­droid 6.0 Mar­shmallow, ten by mal pri­niesť pod­po­ru pre An­droid Pay, USB-C na rých­lej­šie na­bí­ja­nie, sní­ma­nie od­tlač­kov pr­stov, zlep­še­nú sprá­vu op­ráv­ne­ní, predĺže­nú vý­drž a ďal­šie no­vin­ky.

android 6.0 marshmallow_google_nexus

No­vý Chro­me­cast by mal mať zme­ne­ný tvar, zlep­še­né pri­po­je­nie Wi-Fi na pod­po­ru fun­kcie Fast Play. Oča­ká­va sa ozná­me­nie pod­po­ry pre Spo­ti­fy. Ho­vo­ri­lo sa aj o ďal­šom za­ria­de­ní Chro­me­cast Audio s 3,5 mm ko­nek­to­rom audio jack, kto­rý umož­ní spo­jiť všet­ky rep­ro­duk­to­ry do mul­ti­roo­mo­vé­ho sys­té­mu, schop­né­ho strea­mo­vať Spo­ti­fy. Ak­tua­li­zo­va­ná by ma­la byť aj ap­li­ká­cia, a to pri­da­ním no­vých sek­cií What’s On a Dis­co­ver Apps.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *