Close

02/01/2016

Kryt na mobil Prynt dokáže vytlačiť fotografie

Fran­cúz­ska tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť Prynt uvá­dza na trh rov­no­men­ný krytl na smar­tfón, kto­rý do­ká­že okam­ži­te vy­tla­čiť fo­tog­ra­fie. In­špi­rá­ciou pre tvor­cov Clé­men­ta Perro­ta a Da­vi­da Zhan­ga bol fo­toa­pa­rát Po­la­roid. Pro­dukt má za se­bou dl­hší vý­voj a aj ús­peš­nú kam­paň na Kic­kstar­te­ri, kde zís­kal viac ako 1,5 mil. do­lá­rov. Pr­vé do­dáv­ky sme­ru­jú k pris­pie­va­te­ľom, no čos­ko­ro sa Prynt od­sta­ne aj k os­tat­ným zá­ujem­com.

prynt_ios_android_foto_smartfon

Kryt umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom tla­čiť fo­tog­ra­fie pria­mo zo smar­tfó­nu. Kaž­dá fo­tog­ra­fia pri­tom ob­sa­hu­je aj 6-se­kun­do­vé vi­deo, nah­ra­té pou­ží­va­te­ľom po­mo­cou ap­li­ká­cie. Ak po­tom niek­to, kto má ta­kis­to vo svo­jom smar­tfó­ne tú­to ap­li­ká­ciu, na­mie­ri dis­plej te­le­fó­nu na vy­tla­če­nú fo­tog­ra­fiu, mô­že si vi­deo po­zrieť. Umož­ní to in­teg­ro­va­ná tech­no­ló­gia roz­ší­re­nej reali­ty.

„Chce­li sme oži­viť nos­tal­giu z čias, keď fo­tog­ra­fie bo­li veľ­mi ce­ne­né, ale ta­kým spô­so­bom, kto­rý je re­le­vant­ný pre 21. sto­ro­čie a di­gi­tál­ny svet, keď má kaž­dý vo vrec­ku skve­lý fo­toa­pa­rát, no má­me ten­den­ciu zho­to­viť pri­ve­ľa ob­ráz­kov a po­tom na ne za­bud­núť,“ po­ve­dal Clé­ment Perrot, spo­lu­zak­la­da­teľ a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Prynt. Za­ria­de­nie umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom dr­žať v ru­ke fy­zic­kú fo­tog­ra­fiu a pri­tom opäť pre­žiť oka­mi­hy, keď bo­la zho­to­ve­ná.


Kryt Prynt je k dis­po­zí­cii pre smar­tfó­ny Sam­sung Ga­laxy S4 a S5 a iP­ho­ne 5, 5S, 5C, 6 a 6S. Pre­dob­jed­nať si ho mož­no na je­ho webo­vej strán­ke za 149 do­lá­rov. Ap­li­ká­cia Prynt, kto­rá umož­ní pre­ze­ra­nie skry­tých vi­deí, je dos­tup­ná pre iOS a An­droid.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *