Close

1511

Microsoft stiahol súbory ISO s Windows 10 verzie 1511

Mic­ro­soft bez vy­svet­le­nia od­strá­nil ne­dáv­no vy­da­nú tzv. no­vem­bro­vú ak­tua­li­zá­ciu (No­vem­ber up­da­te) Win­dows 10 zo strán­ky, kde ju po­nú­kal na stiah­nu­tie ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Nás­troj Me­dia Creation Tool (MCT) vám te­raz stiah­ne pô­vod­nú ver­ziu Win­dows 10. Keď Mic­ro­soft uvoľ­nil ver­ziu Win­dows 10 s čí­sel­ným ozna­če­ním 1511 na za­čiat­ku toh­to me­sia­ca, ak­tua­li­zo­val aj in­šta­lač­né sú­bo­ry do­ru­čo­va­né za­dar­mo pros­tred­níc­tvom MCT. Do­kon­ca od­po­rú­čal ten­to nás­troj všet­kým, kto­rí sú príl­iš netr­pez­li­ví na to, aby ča­ka­li na do­da­nie ak­tua­li­zá­cie pros­tred­níc­tvom služ­by Win­dows Up­da­te. Te­raz však no­vé in­šta­lač­né sú­bo­ry stia­hol zo strán­ky. Pod­ľa vy­jad­re­nia ho­vor­cu spo­loč­nos­ti sa Mic­ro­soft roz­ho­dol, že bu­dú­ce ak­tua­li­zá­cie Win­dows 10 sa bu­dú do­dá­vať len […]