Close

adware

Nový androidový malvér sa prakticky nedá odstrániť. Lepšie je kúpiť si nový telefón

Ma­ji­te­lia an­droi­do­vých za­ria­de­ní ma­jú ďal­ší dô­vod, pre­čo si sťa­ho­vať na­mies­to apli­ká­cií tre­tích strán vý­luč­ne sof­tvér z ob­cho­du Goog­le Play. Bez­peč­nos­tná fir­ma Loo­kout to­tiž ne­dáv­no upozornia, že za pos­led­ný rok zhro­maž­di­la viac ako 20 000 vzo­riek ap­li­ká­cií in­fi­ko­va­ných ad­vé­rom z troch mal­vé­ro­vých ro­dín: Shua­net, Kemoge (ale­bo aj Shif­ty­Bug) a She­dun (Ghos­tPush). Kó­dy niek­to­rých va­rian­tov z tých­to ro­dín mal­vé­ru sú na 71 – 82 % iden­tic­ké, čo potvr­dzu­je prí­bu­zen­ské väz­by me­dzi tým­to tro­mi sku­pi­na­mi. Po in­šta­lá­cii – zvy­čaj­ne z ne­ja­kej ap­li­ká­cie tre­tej stra­ny – škod­li­vý kód zís­kal prís­tup root a za­mie­ril do ob­ľú­be­ných ap­li­ká­cií ako Snap­chat, Twit­ter, Fa­ce­book a pod. Zís­kal tak […]