Close

braillovo pismo

Displej pre nevidiacich dokáže vykresľovať Braillovo písmo

Ne­vi­dia­ci ľu­dia ma­jú sťa­že­ný prís­tup k ma­te­riá­lom ur­če­ným na čí­ta­nie. Pri pou­ží­va­ní tab­le­tov a po­čí­ta­čov im mô­že po­môcť sof­tvér ty­pu text-to-speech. Ved­ci však chys­ta­jú za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né spros­tred­ko­vať rov­na­ký druh vi­zuál­nej in­for­má­cie ako Braillo­vo pís­mo. Klá­ves­ni­ce s Braillo­vým pís­mom sú už sí­ce k dis­po­zí­cii, sú však roz­mer­né a dra­hé. Ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty te­raz pra­cu­jú na dis­plej, kto­rý by do­ká­zať vy­kres­liť Braillo­vo pís­mo. Na roz­diel od sú­čas­ných dis­ple­jov, kto­ré pou­ží­va­jú vy­stu­pu­jú­ce plas­to­vé ko­lí­ky na vy­tvo­re­nie vzo­rov Braillov­ho pís­ma, no­vý prís­troj vy­uží­va bub­li­ny vy­pl­ne­né vzdu­chom ale­bo kva­pa­li­nou. Tá­to tech­ni­ka pot­re­bu­je men­ší pries­tor, tak­že dis­ple­je mô­žu mať veľ­kosť tab­le­tu, a tak […]