Close

display

Neviditeľný skener odtlačkov prstov od LG nepotrebuje žiadne tlačidlo

Spoločnosť LG vyvinula skener odtlačkov prstov, ktorý je integrovaný priamo pod displejom a nepotrebuje tak žiadne dedikované tlačidlo. Už nejakú dobu je trendom pridávanie skenerov odtlačkov prstov do tých vybavenejších smartfónov. Tieto skenery typicky sídlia na zadnej strane tela kde je pre nich vyhradené miesto v podobe plochy, kam patrí používateľov prst. Spoločnosť LG Innotek, ktorá je dcérskou spoločnosťou LG teraz vyvinula však taký skener odtlačkov, ktorý nie je vôbec vidieť. Je totiž implementovaný priamo pod sklom displeja. Výhodou takéhoto dizajnu je nielen čistejšia zadná strana smartfónov, ale aj možnosť načítania odtlačku obyčajným priložením prsta k displeju. LG vidí tiež […]

Displej hrubý iba 3 mikrometre vyzerá ako tetovanie na ruke

Vedci vytvorili nový displej, ktorého hrúbka je iba 3 mikrometre a pôsobí tak skoro ako tetovanie. Využitie môže nájsť napríklad pre nositeľné zariadenia. Významom rozličných nositeľných zariadení ako sú fitness doplnky, smarthodinky a podobne je, aby boli na vašom tele väčšiu časť dňa, no zároveň by vás nemali obťažovať. Čím ľahšie, flexibilnejšie a príjemnejšie na dotyk, tým lepšie. Najlepšie by bolo, aby sme o nich vôbec nevedeli. Nový displej z PLED (polymérových svetlo emitujúcich diód) taký je. Nový materiál vyvinuli na Tokijskej univerzite a displej pozostáva z extrémne malých, flexibilných diód, ktoré dokážu vyžarovať základné farby podobne ako bežne displeje. […]

Apple vraj chystá ešte väčší iPhone

Ohľadne budúcej generácie telefónu iPhone sa objavila ďalšia zaujímavá (a nepotvrdená) informácia. Podľa Digitimes Apple pracuje na celkom novom iPhone s OLED displejom, ktorého uhlopriečka by mala byť ešte väčšia ako u súčasných modelov – predovšetkým z pohľadu verzie Plus. Kým súčasné maximum je 5,5 palca, nový iPhone s OLED displejom má vraj ponúknuť až 5,8-palcový displej. Samozrejme, naďalej platí, že iPhony s novými displejmi neuvidíme v najbližšom období. Podľa najnovších správ by sa mohli objaviť už v horizonte roka 2017, no predchádzajúce správy boli ešte striedmejšie: spomínali roky 2018 či 2019. Nie je vylúčené, že nový veľký iPhone dostane […]

Displej pre nevidiacich dokáže vykresľovať Braillovo písmo

Ne­vi­dia­ci ľu­dia ma­jú sťa­že­ný prís­tup k ma­te­riá­lom ur­če­ným na čí­ta­nie. Pri pou­ží­va­ní tab­le­tov a po­čí­ta­čov im mô­že po­môcť sof­tvér ty­pu text-to-speech. Ved­ci však chys­ta­jú za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né spros­tred­ko­vať rov­na­ký druh vi­zuál­nej in­for­má­cie ako Braillo­vo pís­mo. Klá­ves­ni­ce s Braillo­vým pís­mom sú už sí­ce k dis­po­zí­cii, sú však roz­mer­né a dra­hé. Ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty te­raz pra­cu­jú na dis­plej, kto­rý by do­ká­zať vy­kres­liť Braillo­vo pís­mo. Na roz­diel od sú­čas­ných dis­ple­jov, kto­ré pou­ží­va­jú vy­stu­pu­jú­ce plas­to­vé ko­lí­ky na vy­tvo­re­nie vzo­rov Braillov­ho pís­ma, no­vý prís­troj vy­uží­va bub­li­ny vy­pl­ne­né vzdu­chom ale­bo kva­pa­li­nou. Tá­to tech­ni­ka pot­re­bu­je men­ší pries­tor, tak­že dis­ple­je mô­žu mať veľ­kosť tab­le­tu, a tak […]

LG predstavila displej, ktorý sa dá zrolovať ako noviny

Na svetovom veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2016 predstavila kórejská spoločnosť LG prototyp 18” displeja, ktorý sa dá zrolovať ako kus papiera. Produkt dokazuje čoraz väčšie zameranie spoločnosti na OLED technológiu. Veľkou výhodou OLED displejov je možnosť vyrábať ich na tenkých podkladoch, čo umožňuje výrobu vysokoohybných a rolovateľných displejov alebo zobrazovacích panelov, ktoré môžu byť dokonca vložené do textílií či šiat. Práve LG by sa v najbližšej budúcnosti chcela zamerať práve na možnosť výroby ohybných, rolovateľných a zakrivených displejov. Podobnú technológiu predstavila spoločnosť aj minulý rok, no jednalo sa len o prvotný koncept a pre širokú verejnosť neboli poskytnuté žiadne obrázky. […]