Close

displej

Neviditeľný skener odtlačkov prstov od LG nepotrebuje žiadne tlačidlo

Spoločnosť LG vyvinula skener odtlačkov prstov, ktorý je integrovaný priamo pod displejom a nepotrebuje tak žiadne dedikované tlačidlo. Už nejakú dobu je trendom pridávanie skenerov odtlačkov prstov do tých vybavenejších smartfónov. Tieto skenery typicky sídlia na zadnej strane tela kde je pre nich vyhradené miesto v podobe plochy, kam patrí používateľov prst. Spoločnosť LG Innotek, ktorá je dcérskou spoločnosťou LG teraz vyvinula však taký skener odtlačkov, ktorý nie je vôbec vidieť. Je totiž implementovaný priamo pod sklom displeja. Výhodou takéhoto dizajnu je nielen čistejšia zadná strana smartfónov, ale aj možnosť načítania odtlačku obyčajným priložením prsta k displeju. LG vidí tiež […]

Displej pre nevidiacich dokáže vykresľovať Braillovo písmo

Ne­vi­dia­ci ľu­dia ma­jú sťa­že­ný prís­tup k ma­te­riá­lom ur­če­ným na čí­ta­nie. Pri pou­ží­va­ní tab­le­tov a po­čí­ta­čov im mô­že po­môcť sof­tvér ty­pu text-to-speech. Ved­ci však chys­ta­jú za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né spros­tred­ko­vať rov­na­ký druh vi­zuál­nej in­for­má­cie ako Braillo­vo pís­mo. Klá­ves­ni­ce s Braillo­vým pís­mom sú už sí­ce k dis­po­zí­cii, sú však roz­mer­né a dra­hé. Ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty te­raz pra­cu­jú na dis­plej, kto­rý by do­ká­zať vy­kres­liť Braillo­vo pís­mo. Na roz­diel od sú­čas­ných dis­ple­jov, kto­ré pou­ží­va­jú vy­stu­pu­jú­ce plas­to­vé ko­lí­ky na vy­tvo­re­nie vzo­rov Braillov­ho pís­ma, no­vý prís­troj vy­uží­va bub­li­ny vy­pl­ne­né vzdu­chom ale­bo kva­pa­li­nou. Tá­to tech­ni­ka pot­re­bu­je men­ší pries­tor, tak­že dis­ple­je mô­žu mať veľ­kosť tab­le­tu, a tak […]