Close

huawei

Huawei útočí na Surface aj iPad Pro. Má tenký hybrid nabitý technikou

Čínska firma Huawei napokon na  MWC 2016 v Barcelone naplnila pôvodné očakávania a predstavila hybridné zariadenie s operačným systémom Windows 10. Na trhu bude novinka známa ako Huawei MateBook. Nový hybrid sa chce chváliť konštrukciou aj výbavou. K dispozícii budeme mať hliníkové telo, ktoré sa bude ponúkať v dvoch farebných prevedeniach. Kovové telo je zároveň veľmi tenké (hrúbka 6,9 mm) a tiež extrémne ľahké – výrobca v tomto smere spomína hodnotu 640 g. Dodajme, že hlavní konkurenti v podobe iPad Pro aj Surface Pro 4 sú ťažší – veľký iPad od Apple má hmotnosť 713 g a zariadenie od Microsoftu ešte o niečo viac – 766 g. […]

Nová technológia Huawei umožňuje za 5 minút nabiť batériu na 10 hodín hovoru

Ved­ci z Huawei Tech­no­lo­gy Cor­po­ra­tion pred­sta­vi­li na 56. roč­ní­ku po­du­ja­tia Bat­te­ry Sym­po­sium v Ja­pon­sku no­vú rých­lo­na­bí­ja­ciu lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu. Na­bí­ja sa de­sať­krát rých­lej­šie ako bež­né Li-Ion ba­té­rie. Huawei na sym­pó­ziu uká­zal dve vi­deá de­monštru­jú­ce rých­le na­bí­ja­nie no­vých ba­té­rií. V pr­vom sa ba­té­ria s ma­lou ka­pa­ci­tou 600 mAh na­bi­je na 68 % v prie­be­hu dvoch mi­nút. Ba­té­ria v dru­hom vi­deu má ove­ľa väč­šiu ka­pa­ci­tu 3000 mAh a na 48 % sa na­bi­je za päť mi­nút. Tá­to dru­há ba­té­ria má ener­ge­tic­kú hus­to­tu 520 Wh/l a je vraj schop­ná pri uve­de­nom na­bi­tí na 48 % ka­pa­ci­ty po­há­ňať mo­bil­ný te­le­fón Huawei po­čas 10 ho­dín nep­retr­ži­té­ho […]

Google chystá akciu na 29. septembra

Goog­le roz­pos­lal poz­ván­ky na po­du­ja­tie, kto­ré sa má us­ku­toč­niť 29. sep­tem­bra v San Fran­cis­cu. Sí­ce vy­slo­ve­ne neu­vá­dza, aké no­vin­ky chce pred­sta­viť, mož­no však pred­pok­la­dať, že bu­de me­dzi ni­mi fi­nál­na ver­zia An­droi­du 6.0 Mar­shmallow a ne­ja­ké no­vé za­ria­de­nia z pro­duk­to­vých ro­dín Nexus a Chro­me­cast. Pod­ľa ne­dáv­no unik­nu­tých in­for­má­cií by no­vé te­le­fó­ny Nexus ma­li uviesť LG a Huawei. Pod­ľa úni­kov by te­le­fón od LG mal niesť ná­zov Nexus 5x a ob­sa­ho­vať 5,2-pal­co­vý dis­plej. Roz­lí­še­nie je za­tiaľ otáz­ne, mô­že to byť full HD s jem­nos­ťou 423 ppi ale­bo Quad HD s 565 ppi. Pro­ce­sor bu­de od Qual­com­mu, mô­že ísť o šes­ťjad­ro­vý Snap­dra­gon 808 […]