Close

images

Pinterest má ďalšieho konkurenta. Vyhľadávač Googlu umožní odložiť si inšpiratívne obrázky

Goog­le uvie­dol no­vú fun­kciu vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­chý spô­sob na uk­la­da­nie in­špi­ra­tív­nych ob­ráz­kov do ko­lek­cií, ku kto­rým sa mô­že­te nes­kôr vrá­tiť. Mož­no si tak ulo­žiť nap­rík­lad ob­rá­zok s úče­som, kto­rý sa vám pá­či, a nes­kôr ho uká­zať ako in­špi­rá­ciu ka­der­níč­ke. Fun­kcia Goog­lu je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ná pre mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov v USA a bu­de pra­co­vať na všet­kých hlav­ných pre­hlia­da­čoch pre iOS aj An­droid. Na to, aby pou­ží­va­teľ mo­hol uk­la­dať ob­ráz­ky, bu­de sa mu­sieť prih­lá­siť do svoj­ho úč­tu Goog­le. Bu­de tak mať prís­tup k ob­ráz­kom zo „zbier­ky“ z via­ce­rých za­ria­de­ní. No­vá fun­kcia za­pa­dá do úsi­lia Goog­lu o zre­konštruo­va­nie so­ciál­nej […]