Close

uppgrade

Microsoft začína čoraz naliehavejšie vnucovať upgrade na Windows 10

Mic­ro­soft za­čí­na stá­le ag­re­sív­nej­šie po­nú­kať pre­chod na Win­dows 10 pou­ží­va­te­ľom star­ších ver­zií toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu. Na po­čí­ta­če s Win­dows 7, 8 a 8.1 in­šta­lu­je ap­li­ká­ciu Get Win­dows 10, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom dve tla­čid­lá: Up­gra­de now (ak­tua­li­zo­vať te­raz) a Start download, up­gra­de la­ter (za­čať sťa­ho­vať, ak­tua­li­zo­vať nes­kôr). Nie je tu te­da ni­ja­ká mož­nosť ak­tua­li­zá­ciu od­miet­nuť. Pod­ľa niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov sa to­to pop-up ok­no ob­ja­vu­je aj v prí­pa­de, že si ak­tua­li­zá­ciu ne­za­re­zer­vo­va­li. Prav­da, up­gra­du mož­no za­brá­niť za­tvo­re­ním ok­na. Me­nej zbeh­lých pou­ží­va­te­ľov však to­to ok­no mô­že pri­nú­tiť stiah­nuť si no­vý ope­rač­ný sys­tém, čo je tak­ti­ka pou­ží­va­ná spa­mer­mi a webo­vý­mi strán­ka­mi s mal­vé­rom. V ro­ku […]