Close

usbidi

Nabíjačka UsBidi dobíja dvakrát rýchlejšie, svieti, nezamotáva sa a po dobití sa sama vypne

Všet­ci ži­je­me v upo­náh­ľa­nom sve­te, do kto­ré­ho jed­no­du­cho po­ma­lé na­bí­ja­nie ba­té­rie smar­tfó­nu cez po­čí­tač ako­si ne­za­pa­dá. Šikov­né­mu vy­ná­le­zu s náz­vom Us­Bi­di sa však po­da­ri­lo ten­to prob­lém prak­tic­ky eli­mi­no­vať. In­te­li­gen­tná na­bí­jač­ka Us­Bi­di nie­len­že do­ká­že až dvak­rát rých­lej­šie do­biť váš te­le­fón, a to pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­ča, na­vy­še sa vie auto­ma­tic­ky od­po­jiť od zdro­ja ener­gie hneď po tom, čo sa ba­té­ria na­bi­je na 100 %. Ďal­ší uži­toč­ný dopl­nok je za­bu­do­va­ný LED in­di­ká­tor, vďa­ka kto­ré­mu sa viac ne­bu­de­te mu­sieť do­tý­kať te­le­fó­nu len pre­to, aby ste zis­ti­li, ako dl­ho bu­de eš­te na­bí­ja­nie tr­vať. Na ko­niec do­bí­ja­nia vás to­tiž upo­zor­ní roz­svie­te­né svet­lo na káb­li. Ok­rem iné­ho vás […]