Close

WD

Western Digital oficiálne vlastní SanDisk

Jeden z najväčších výrobcov úložných zariadení sa stáva ešte väčším nakoľko pod svoje krídla definitívne prevzal spoločnosť SanDisk. Western Digital je spoločne so Seagate jeden z najväčších producentov úložných zariadení na svete. Táto firma včera oznámila, že bola oficiálne dokončená akvizícia iného významného výrobcu úložísk, firmy SanDisk. Tento nákup stal Western Digital vysokých $19 miliárd, avšak konečne môže o firme SanDisk prehlásiť, že ide o jej dcérsku firmu. Okrem toho samozrejme získal do svojej moci významnú firmu s veľkým podielom na trhu, ktorá je známa najmä výrobou pamäťových čipov, pamäťových kariet či USB kľúčov. SanDisk je momentálne konkrétne 3. najväčší […]

V zabezpečení šifrovaných pevných diskov Western Digital sa našli chyby

Pod­ľa no­vé­ho vý­sku­mu sú šif­ro­va­cie sys­té­my pou­ží­va­né v pre­nos­ných pev­ných dis­koch Wes­tern Di­gi­tal zra­ni­teľ­né. Tvr­dí to tro­ji­ca bez­peč­nos­tných exper­tov Gun­nar Alen­dal, Chris­tian Ki­son a ha­cker s pre­zýv­kou modg. Tí vy­skú­ša­li šesť mo­de­lov zo sé­rie WD My Pas­sport a v ich sof­tvé­ri ob­ja­vi­li chy­by. Pi niek­to­rých mo­de­loch mož­no pre­lo­miť šif­ro­va­cí kľúč tri­viál­ne me­tó­dou bru­te for­ce. Ak sa te­da disk dos­ta­ne do ne­po­vo­la­ných rúk, je­ho de­šif­ro­va­nie je hrač­ka. V niek­to­rých mo­de­loch za­sa mož­no ľah­ko zme­niť fir­mvér či ob­služ­ný sof­tvér spúš­ťa­ný na HDD. To umož­ňu­je úto­ky me­tó­dou Bad USB. Pri nej ha­cker úto­čí na ra­dič USB na zá­klad­nej dos­ke, kto­rý má na sta­ros­ti […]