Close

windows 10

Zabudovaný adblock dostane aj prehliadač Microsoft Edge

Microsoft včera na konferencii Build 2016 oficiálne potvrdil, že prinesie do vlastného prehliadača Edge zabudované blokovanie reklám. Najnovšia funkcia by mala byť dostupná už v nasledujúcej verzii prehliadača, ktorá okrem iného prinesie aj podporu ďalších rozšírení. Možnosť otestovať rozšírenia v Edge majú zatiaľ len ľudia zapojení do Insider programu, pre ktorých bol sprístupnený najnovší technologický náhľad začiatkom mesiaca. Microsoft Edge sa tak bude môcť pýšiť skutočnosťou, že ako jeden z mála prehliadačov na svete začne natívne podporovať blokovanie reklám. Začiatkom marca sme priniesli informáciu, že na podobnom projekte pracujú vývojári v Opere, ktorí sa snažia byť nekompromisnej konkurencii neustále v […]

Microsoft ukončil nástroj pre portovanie Android aplikácii na Windows 10

Microsoft ani nie po roku oficiálne ukončil Project Astoria, ktorého cieľom bolo umožniť vývojárom vytvoriť port Android aplikácii pre Windows 10 vrátane Windows 10 Mobile. Tak rýchlo ako sa objavil, rýchlo aj zmizol. Projekt Astoria Microsoft predstavil iba minulý rok spoločne s projektom Islandwood. Ten mal za účel priniesť vývojárom nástroje, ktoré by umožnili vytvorenie portov iOS aplikácii pre Windows 10 zariadenia. Zatiaľ čo projekt Islandwood ešte žije, Astoria bola oficiálne pochovaná. „Obdŕžali sme mnoho spätnej väzby o tom, že používať 2 Bridge technológie aby priniesli kód z iných operačných systémov na Windows bolo nepotrebné a voľba medzi nimi mohla […]

Windows 10 sa má budúci dočkať ďalších aktualizácií

Microsoft podľa dostupných informácií aktuálne interne testuje kumulatívnu aktualizáciu pre Windows 10 PC, ale aj pre mobilný Windows 10 Mobile. Má ísť o build s označením 10586.105, ktorý bude tak, ako je v prípade podobných aktualizácií zvykom, adresovať aktuálne prítomné chyby a nedostatky systému. K zverejneniu by malo dôjsť budúci utorok, 9. februára. Microsoft má vo zvyku bezpečnostné aktualizácie vydávať práve druhý utorok v mesiaci, vďaka čomu sa tak stal známy aj pod označením „Patch Tuesday“. Rovnako tak, ako tomu bolo doteraz, neočakáva sa, že aktualizácia prinesie nové systémové funkcie. Určená má byť pre bežných používateľov operačného systému Windows 10 PC a rovnako tak pre Windows Insiderov, […]

Windows 10: Aktualizácia na nový systém sa začne preberať automaticky

Microsoft mení spôsob, akým chce dostať Windows 10 k používateľom. V aktualizačnej službe Windows Update prebehla zmena a používatelia vidia viac ako 2 GB aktualizáciu zaradenú inde. Kým doteraz bola ako voliteľná súčasť, teraz sa z nej stala odporúčaná. Kto má nastavené automatické preberanie aktualizácií, prípadne aj ich inštaláciu, vie, o čom je reč. Systém sa teda stiahne na pozadí a bude pripravený sa nainštalovať. Netreba sa toho obávať, Microsoft k nikoho k ničomu nenúti. Prechod na nový systém určite neprebehne na pozadí a zobrazí sa klasické okno so sprievodcom inštalácie. Pozor si ale treba dať na to, čo potvrdíte. […]

Voyo V3 – výkonný minipočítač s procesorom Intel Atom, 4 GB RAM a portom USB Type-C

Na tr­hu je množ­stvo mi­ni PC s pro­ce­sor­mi In­tel Atom, ale naj­nov­ší mo­del čín­ske­ho vý­rob­cu Voyo je je­den z pr­vých sku­toč­ne vý­kon­ných. Voyo V3 je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom Cherry Trail, kon­krét­ne ide o In­tel Atom X7-Z8700 (1,60 GHz/2,40 GHz tur­bo), má 4 GB RAM, 128 GB disk SSD a port USB Ty­pe-C. Pat­rí te­da me­dzi naj­vý­kon­nej­šie po­čí­ta­če v da­nej ka­te­gó­rii. No tre­ba hneď do­dať, že aj me­dzi naj­drah­šie – pre­dá­va sa za 220 do­lá­rov. Tak ako pri väč­ši­ne mi­ni­po­čí­ta­čov s pro­ce­so­rom In­tel Atom ani tu neexis­tu­je jed­no­du­chý spô­sob, ako up­gra­do­vať pa­mäť ale­bo inter­né úlo­žis­ko, pre­to je dob­ré, ak ma­jú už v […]

Microsoft začína čoraz naliehavejšie vnucovať upgrade na Windows 10

Mic­ro­soft za­čí­na stá­le ag­re­sív­nej­šie po­nú­kať pre­chod na Win­dows 10 pou­ží­va­te­ľom star­ších ver­zií toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu. Na po­čí­ta­če s Win­dows 7, 8 a 8.1 in­šta­lu­je ap­li­ká­ciu Get Win­dows 10, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom dve tla­čid­lá: Up­gra­de now (ak­tua­li­zo­vať te­raz) a Start download, up­gra­de la­ter (za­čať sťa­ho­vať, ak­tua­li­zo­vať nes­kôr). Nie je tu te­da ni­ja­ká mož­nosť ak­tua­li­zá­ciu od­miet­nuť. Pod­ľa niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov sa to­to pop-up ok­no ob­ja­vu­je aj v prí­pa­de, že si ak­tua­li­zá­ciu ne­za­re­zer­vo­va­li. Prav­da, up­gra­du mož­no za­brá­niť za­tvo­re­ním ok­na. Me­nej zbeh­lých pou­ží­va­te­ľov však to­to ok­no mô­že pri­nú­tiť stiah­nuť si no­vý ope­rač­ný sys­tém, čo je tak­ti­ka pou­ží­va­ná spa­mer­mi a webo­vý­mi strán­ka­mi s mal­vé­rom. V ro­ku […]