Close

Windows 7

Super zabezpečený operačný systém Qubes pre notebooky nadchol aj Edwarda Snowdena

Qubes OS je ope­rač­ný sys­tém za­me­ra­ný na bez­peč­nosť, o kto­rom sa Edward Snowden ne­dáv­no vy­jad­ril, že je ním nad­še­ný. Orien­to­va­ný je na ochra­nu súk­ro­mia a vý­rob­ca no­te­boo­kov Pu­rism ho bu­de do­dá­vať pre­din­šta­lo­va­ný na svo­jich no­te­boo­koch Lib­rem 13. Qubes je pos­ta­ve­ný na hyper­ví­zo­re Xen s po­sil­ne­ný­mi bez­peč­nos­tný­mi fun­kcia­mi a chrá­ni pou­ží­va­te­ľov tým, že im umož­ní roz­de­liť ich di­gi­tál­ny ži­vot do via­ce­rých vir­tuál­nych stro­jov (vir­tual ma­chi­ne – VM). Pou­ží­va­teľ te­da mô­že mať via­ce­ro VM s roz­lič­ným nas­ta­ve­ním – na prá­cu, na dô­le­ži­té do­ku­men­ty, na inter­net­ban­king, pre­hlia­da­nie webu a pod. Vy­tvo­re­nie rôz­nych sub­sys­té­mov mô­že za­brá­niť útoč­ní­ko­vi v zís­ka­ní úpl­nej kon­tro­ly nad za­ria­de­ním. Qubes […]

Microsoft začína čoraz naliehavejšie vnucovať upgrade na Windows 10

Mic­ro­soft za­čí­na stá­le ag­re­sív­nej­šie po­nú­kať pre­chod na Win­dows 10 pou­ží­va­te­ľom star­ších ver­zií toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu. Na po­čí­ta­če s Win­dows 7, 8 a 8.1 in­šta­lu­je ap­li­ká­ciu Get Win­dows 10, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom dve tla­čid­lá: Up­gra­de now (ak­tua­li­zo­vať te­raz) a Start download, up­gra­de la­ter (za­čať sťa­ho­vať, ak­tua­li­zo­vať nes­kôr). Nie je tu te­da ni­ja­ká mož­nosť ak­tua­li­zá­ciu od­miet­nuť. Pod­ľa niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov sa to­to pop-up ok­no ob­ja­vu­je aj v prí­pa­de, že si ak­tua­li­zá­ciu ne­za­re­zer­vo­va­li. Prav­da, up­gra­du mož­no za­brá­niť za­tvo­re­ním ok­na. Me­nej zbeh­lých pou­ží­va­te­ľov však to­to ok­no mô­že pri­nú­tiť stiah­nuť si no­vý ope­rač­ný sys­tém, čo je tak­ti­ka pou­ží­va­ná spa­mer­mi a webo­vý­mi strán­ka­mi s mal­vé­rom. V ro­ku […]

Windows 10 má zopakovať úspech sedmičky

Hoci Windows 10 odštartoval na trhu len pred pár mesiacmi, aj podľa analytikov z firmy Gartner má spomínaný systém pred sebou veľkú budúcnosť. Po zohľadnení viacerých faktorov prognózujú, že pôjde po stopách svojich úspešných predchodcov, ktorých by mal aj prekonať. Dobre rozdané karty Gartner sa pri svojej prognóze opiera hneď o niekoľko kľúčových faktorov, ktoré ich vyhlásenia podporujú. Veľmi dôležitú rolu napríklad zohráva fakt, že už v súčasnosti pracuje s operačným systémom Windows 10 cez 120 miliónov zariadení (počítačov) po celom svete. Ide pritom primárne o počítače alebo tablety, ktorých majitelia mali (a stále majú) možnosť prejsť na nový systém […]

Windows oslavuje 30 rokov. Prečítajte si o jeho začiatkoch

S operačným systémom Windows od Microsoftu sa dnes už zrejme stretol každý. Práve dnes oslávi táto neodmysliteľná súčasť mnohých dnešných počítačov okrúhle 30. výročie. Od svojho uvedenia 20. novembra 1985 až po dnešné dni prešiel Windows mnohými výraznými zmenami. Vďaka nim sa stal z nadstavby pre legendárny MS-DOS dominantným operačným systémom, ktorý sa nachádza na väčšine osobných počítačoch. Od príkazového riadku ku grafickému rozhraniu V priebehu 80. rokoch minulého storočia patril MS-DOS k najdominantnejším operačným systémom na svete. Príkazový riadok, pomocou ktorého sa ovládal, bol však pre bežného používateľa veľkou neznámou. Práve preto už v roku 1983 Microsoft ohlásil začiatok […]

Microsoft pritvrdzuje: Windows 10 sa bude automaticky pokúšať o inštaláciu

Microsoft naozaj veľmi chce, aby sme všetci používali Windows 10. Tak veľmi, až nám tento systém napchá bez pýtania do počítačov a bude sa automaticky pokúšať o aktualizáciu. Začalo sa to pomerne nevinne, i keď trochu otravne. Majiteľov legálnych Windows 7, 8 a 8.1 operačných systémov začala ešte pred oficiálnym uvedením Windows 10 otravovať malá ikonka v spodnej lište, ktorá umožňovala rezervovať si upgrade na Windows 10. Ak ste nemali o nový systém záujem mohli ste ikonu ignorovať, no niekedy bola naozaj vtieravá. Našťastie však netrvalo dlho a vznikli nástroje pre jej odstránenie. Neskôr sa však agresívne správanie Microsoftu vystupňovalo. […]

Microsoft chce do dvoch rokov Windows 10 na miliarde zariadení

Spoločnosť Microsoft chce do dvoch rokov previesť na nový operačný systém Windows 10 zhruba jednu miliardu zariadení. Nový operačný systém firma začala ponúkať na konci júla. Na stretnutí s novinármi to dnes uviedol šéf jedného z globálnych vývojárskych tímov Microsoftu Aleš Holeček. Windows 10 vďaka možnosti bezplatného prechodu zo starších verzií teraz využíva 110 miliónov zariadení. Celkovo môže nový operačný systém využívať 90.000 rôznych typov zariadení. Najstaršie typy pochádza z roku 2007, teda z doby Windows Vista. Systém Windows 10 sa má podľa Microsoftu stať jednotnou platformou pre rôzne typy prístrojov, vrátane osobných počítačov, počítačových tabletov, inteligentných telefónov a herných […]