Close

wireless

Bezdrôtovú myš či klávesnicu môžu hackeri ľahko zneužiť na prienik do počítača

Bezdrôtové myši ponúkajú používateľom väčšie pohodlie, pretože vďaka nim nemusia zápasiť so spleťou káblov. No odborníci varujú, že môžu takisto otvoriť dvere pre hackerov, ktorí sa snažia ovládnuť ich počítač. Bezpečnostná firma Bastille  upozornila na chybu v niekoľkých obľúbených modeloch bezdrôtových myší a im prislúchajúcich receiveroch či „hardvérových kľúčoch“, ktoré sa pripoja do portu USB a prenášajú dáta medzi myšou a počítačom. Hoci používajú pri komunikácii základné šifrovanie dát, nie je to dostatočné, a tak sú milióny počítačov zraniteľné hackerským útokom. Ak je útočník vo vzdialenosti približne 100 metrov od počítača, na prienik mu stačí 30-dolárové zariadenie a pár riadkov kódu, aby mohol zachytiť rádiový signál […]

Systém Cota zabezpečí bezproblémové nabíjanie na diaľku i cez prekážky

Prob­lé­my s bez­drô­to­vým na­bí­ja­ním te­le­fó­nov sa čos­ko­ro sta­nú mi­nu­los­ťou. Už žiad­ne špe­ciál­ne pod­lož­ky, už žiad­ne dl­hé ča­ka­nie bez to­ho, aby ste moh­li s mo­bi­lom ma­ni­pu­lo­vať. S rie­še­ním priš­li spo­loč­nos­ti Si-Ware Sys­tems a Osiia, kto­rým sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť no­vý sys­tém na­zý­va­ný Co­ta. Bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia Co­ta je schop­ná na­bí­jať smar­tfón na di­aľ­ku vý­ko­nom de­sať wat­tov a v ok­ru­hu de­väť met­rov. Do­kon­ca ani drob­né pre­káž­ky jej ne­zab­rá­nia v bez­drô­to­vom do­bí­ja­ní. S tak­to na­bí­ja­ným te­le­fó­nom sa mô­že­te bez obáv po­hy­bo­vať po mies­tnos­ti, a to aj bez to­ho, aby ste mu­sel byť v pria­mej vi­di­teľ­nos­ti s na­bí­jač­kou. Ok­rem smar­tfó­nov by si bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka Co­ta ma­la […]