Close

Zopfi

Chrome bude rýchlejší o 26 %. Postará sa o to Brotli, nový algoritmus Googlu

Chro­me bu­de na­čí­ta­vať webo­vé strán­ky rých­lej­šie ako do­te­raz. Umož­ní to no­vý kom­pres­ný al­go­rit­mus s náz­vom Brot­li, kto­rý bu­de schop­ný kom­pri­mo­vať dá­ta na strán­kach HTML, CSS ale­bo Ja­vaS­cript až o 26 % rých­lej­šie ako sú­čas­ný al­go­rit­mus Zopf­li. In­ži­nier Goog­lu Ilya Gri­go­rik na Goog­le+ ozná­mil, že Brot­li je už prip­ra­ve­ný na na­sa­de­nie, tak­že pou­ží­va­te­lia by moh­li za­čať vy­uží­vať je­ho vý­ho­dy, len čo bu­de vy­da­ná ďal­šia ver­zia Chro­mu. Brot­li po­mô­že aj pou­ží­va­te­ľom mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­rí vďa­ka ne­mu do­siah­nu ús­po­ry ener­gie z ba­té­rie a uše­tria aj na pop­lat­koch za dá­to­vé pre­no­sy. Goog­le tvr­dí, že Brot­li pou­ží­va „no­vý dá­to­vý for­mát“ a v blíz­kej bu­dúc­nos­ti by […]