Close

26/01/2016

iPhone 7 možno nebude mať slúchadlový jack, ale bude podporovať rýchle pripojenie Li-Fi

Už ne­ja­ký čas sa pov­rá­va, že iP­ho­ne 7 prí­de o slú­chad­lo­vý jack. Nah­ra­dí ho vraj bez­drô­to­vé zvu­ko­vé rie­še­nie a adap­tér Lig­htning na káb­lo­vé slú­chad­lá a rep­ro­duk­to­ry. A zdá sa, že sof­tvé­ro­vý kód no­vej ver­zie iOS to potvr­dzu­je.

apple_iphone_7_jack_li_fi_3,5_iOS_wi_fi_lighting_2

Jailbrea­ker @kyoufu­ji­baya tvr­dí, že v sof­tvé­ri iOS 9.3 be­ta 1.1 ob­ja­vil od­kaz na ‘Head­pho­nes.ha­ve.%sin­put.NO’, čo by moh­lo sú­vi­sieť s pre­cho­dom od 3,5 mm slú­chadiel k al­ter­na­tív­ne­mu rie­še­niu na iP­ho­ne.

A z rov­na­ké­ho zdro­ja po­chá­dza aj ďal­ší dom­ne­lý ob­jav naz­na­ču­jú­ci, že App­le chce s iOS pou­žiť no­vú tech­no­ló­giu, a to pri­po­je­nie Li-Fi. Tá­to tech­no­ló­gia by sa tak moh­la ob­ja­viť v bu­dú­cich ver­ziách iP­ho­nu a iPa­du. Kon­krét­ne kyoufu­ji­baya zve­rej­nil na Twit­te­ri screen­shot z kó­du iOS 9.1, kde zvý­raz­nil „Li­Fi­Ca­pa­bi­li­ty“ a naz­na­čil, že tá­to rých­la tech­no­ló­gia by sa moh­la tes­to­vať v prie­be­hu toh­to ro­ka pre iP­ho­ne 7.

apple_iphone_7_jack_li_fi_3,5_iOS_wi_fi_lighting_1

Do­dá­va­me, že Li-Fi (Light Fi­de­li­ty) je oboj­smer­ná vy­so­ko­rý­chlos­tná bez­drô­to­vá ko­mu­ni­kač­ná tech­no­ló­gia po­dob­ná Wi-Fi. Moh­la by byť dopl­nkom rá­dio­frek­ven­čnej ko­mu­ni­ká­cie ale­bo ju v niek­to­rých kon­textoch dá­to­vých pre­no­sov aj nah­ra­diť. V niek­to­rých im­ple­men­tá­ciách mô­že byť až 100-krát rých­lej­šia ako Wi-Fi a do­siah­nuť rých­losť 224 gi­ga­bi­tov za se­kun­du. Na­mies­to rá­dio­frek­ven­čných vĺn na ko­mu­ni­ká­ciu pou­ží­va vi­di­teľ­né svet­lo, infra­čer­ve­né svet­lo ale­bo spek­trum blíz­ke ultra­fia­lo­vé­mu svet­lu a sčas­ti aj op­tic­ké tech­no­ló­gie bez­drô­to­vej ko­mu­ni­ká­cie.

Keď­že App­le sta­vil na bez­drô­to­vé tech­no­ló­gie, pre­chod na iP­ho­ne bez slú­chad­lo­vé­ho jac­ku, vy­ba­ve­ný rých­lou ko­nek­ti­vi­tou Li-Fi, by ne­bol až ta­ký prek­va­pu­jú­ci. Za­tiaľ však nie sú k dis­po­zí­cii či­py, kto­ré by pod­po­ro­va­li ta­ký­to druh ko­mu­ni­ká­cie v sé­rio­vo vy­rá­ba­ných za­ria­de­niach.

zdroj: itnews.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *