Close

21/12/2015

Microsoft začína čoraz naliehavejšie vnucovať upgrade na Windows 10

Mic­ro­soft za­čí­na stá­le ag­re­sív­nej­šie po­nú­kať pre­chod na Win­dows 10 pou­ží­va­te­ľom star­ších ver­zií toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu. Na po­čí­ta­če s Win­dows 7, 8 a 8.1 in­šta­lu­je ap­li­ká­ciu Get Win­dows 10, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom dve tla­čid­lá: Up­gra­de now (ak­tua­li­zo­vať te­raz) a Start download, up­gra­de la­ter (za­čať sťa­ho­vať, ak­tua­li­zo­vať nes­kôr).

Nie je tu te­da ni­ja­ká mož­nosť ak­tua­li­zá­ciu od­miet­nuť. Pod­ľa niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov sa to­to pop-up ok­no ob­ja­vu­je aj v prí­pa­de, že si ak­tua­li­zá­ciu ne­za­re­zer­vo­va­li. Prav­da, up­gra­du mož­no za­brá­niť za­tvo­re­ním ok­na. Me­nej zbeh­lých pou­ží­va­te­ľov však to­to ok­no mô­že pri­nú­tiť stiah­nuť si no­vý ope­rač­ný sys­tém, čo je tak­ti­ka pou­ží­va­ná spa­mer­mi a webo­vý­mi strán­ka­mi s mal­vé­rom.

windows_windows10_10_microsoft_upgrade_update_2016

V ro­ku 2016 plá­nu­je Mic­ro­soft na­sa­diť up­gra­de na sys­tém Win­dows 10 ako od­po­rú­ča­nú ak­tua­li­zá­ciu. Ak te­da má­te za­pnu­té ak­tua­li­zá­cie cez Win­dows Up­da­te (čo väč­ši­na do­má­cich pou­ží­va­te­ľov má), auto­ma­tic­ky sa vám nain­šta­lu­jú všet­ky no­vé od­po­rú­ča­né ak­tua­li­zá­cie. Je to dosť nep­rí­jem­né pre tých, kto­rí ma­jú li­mi­ty na dá­to­vé pre­no­sy, pre­to­že sa im tak mô­že stiah­nuť nie­koľ­ko gi­ga­baj­tov. Pre­to pou­ží­va­te­lia bu­dú mu­sieť vy­pnúť sťa­ho­va­nie všet­kých od­po­rú­ča­ných ap­li­ká­cií.

Mic­ro­soft tvr­dí, že pred auto­ma­tic­kým stiah­nu­tím bu­dú pou­ží­va­te­lia „jas­ne vy­zva­ní zvo­liť si, či chcú pok­ra­čo­vať v in­šta­lá­cii sys­té­mu Win­dows 10″. Tre­ba len dú­fať, že sa vte­dy ob­ja­ví aj jed­noz­nač­ná voľ­ba „Nie“.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *