Close

07/12/2015

Pinterest má ďalšieho konkurenta. Vyhľadávač Googlu umožní odložiť si inšpiratívne obrázky

Goog­le uvie­dol no­vú fun­kciu vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­chý spô­sob na uk­la­da­nie in­špi­ra­tív­nych ob­ráz­kov do ko­lek­cií, ku kto­rým sa mô­že­te nes­kôr vrá­tiť. Mož­no si tak ulo­žiť nap­rík­lad ob­rá­zok s úče­som, kto­rý sa vám pá­či, a nes­kôr ho uká­zať ako in­špi­rá­ciu ka­der­níč­ke.

Fun­kcia Goog­lu je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ná pre mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov v USA a bu­de pra­co­vať na všet­kých hlav­ných pre­hlia­da­čoch pre iOS aj An­droid.

google_browser_printeres_ios_android_web google_browser_printeres_ios_android_web_2

Na to, aby pou­ží­va­teľ mo­hol uk­la­dať ob­ráz­ky, bu­de sa mu­sieť prih­lá­siť do svoj­ho úč­tu Goog­le. Bu­de tak mať prís­tup k ob­ráz­kom zo „zbier­ky“ z via­ce­rých za­ria­de­ní. No­vá fun­kcia za­pa­dá do úsi­lia Goog­lu o zre­konštruo­va­nie so­ciál­nej sie­te Goog­le+. No ak­tua­li­zo­va­ný Goog­le+ sa nes­na­ží kon­ku­ro­vať Fa­ce­boo­ku, ale skôr so­ciál­nym služ­bám ako Pin­te­rest či Red­dit. Osob­né zbier­ky ob­ráz­kov vy­tvo­re­né na Goog­le Search sú vlas­tne ši­kov­ný ťah. Mož­no to nav­na­dí pou­ží­va­te­ľov, aby si v bu­dúc­nos­ti za­lo­ži­li on-li­ne zbier­ku ob­ráz­kov na Goog­le+. V sú­čas­nos­ti zbier­ky Ima­ge Search nie sú spo­je­né so zbier­ka­mi na Goog­le+, ale ich in­teg­rá­cia v bu­dúc­nos­ti je cel­kom mož­ná.

No­vá fun­kcia Ima­ge Search sa dá pou­žiť jed­no­du­cho, no dá sa tu na­ra­ziť aj na nie­koľ­ko chýb, čo naz­na­ču­je, že je eš­te vo fá­ze tes­tu. Po vy­ko­na­ní vy­hľa­dá­va­nia si mô­že­te ozna­čiť ob­ráz­ky, kto­ré sa vám pá­čia, a ulo­žiť si ich do svoj­ho úč­tu. Ozna­če­né ob­ráz­ky mô­že­te aj or­ga­ni­zo­vať do prie­čin­kov a ke­dy­koľ­vek sa k nim vrá­tiť klik­nu­tím na mož­nosť View sa­ved.

Goog­le za­tiaľ neuvie­dol ča­so­vý rá­mec, v kto­rom by sa fun­kcia ma­la dos­tať na ďal­šie tr­hy, prí­pad­ne do des­kto­po­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *