Close

09/02/2016

Pozor na výber kábla USB-C. Nesprávny totiž môže zničiť vaše zariadenie

Jed­na z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek up­ly­nu­lé­ho ro­ka bol ko­nek­tor USB Ty­pe-C. Pri­ná­ša to­tiž prís­ľub, že sa mô­že stať je­di­nou ve­cou, kto­rú pou­ži­je­me na pri­po­je­nie na­šich za­ria­de­ní, poč­núc od mo­ni­to­rov cez te­le­fó­ny až po po­čí­ta­če. USB-C pod­po­ru­jú naj­väč­šie tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti. App­le aj Goog­le po­núk­li no­te­boo­ky s tým­to ko­nek­to­rom ako pr­ví, no už sa k nim pri­da­li aj ďal­šie fir­my, na tr­hu sú dos­tup­né po­čí­ta­če, tab­le­ty i smar­tfó­ny s por­tom USB-C.

Ide o re­ver­zi­bil­ný port, mô­že te­da pos­lú­žiť na na­pá­ja­nie aj na rých­ly pre­nos dát. Na­vy­še je spät­ne kom­pa­ti­bil­ný, tak­že v ob­do­bí, kým sa sta­ne uni­ver­zál­nym štan­dar­dom, mož­no pou­žiť rôz­ne adap­té­ry a káb­le. A prá­ve tu mu­sí­te byť opatr­ní, nes­práv­ny pou­ži­tý ká­bel USB-C to­tiž mô­že veľ­mi rých­lo zni­čiť váš no­te­book.

USB_type_USBC_apple_google_lightning_notebook_PC_tablet

Dop­la­til na to aj in­ži­nier Goog­lu Ben­son Leung, kto­rý po­čas tes­to­va­nia káb­la USB-C zni­čil svoj chro­me­book Pixel. Za­ria­de­nie USB to­tiž po pri­po­je­ní za­čne od­obe­rať ener­giu. A ak jej od­obe­rie pri­ve­ľa, mô­že zho­rieť. Zlú skú­se­nosť má aj re­dak­tor webu The Ver­ge, kto­rý chcel cez lac­ný ká­bel z Ama­zo­nu na­bí­jať smar­tfón Nexus 6P zo svoj­ho Mac­Boo­ku Air. Ká­bel si za­čal pý­tať viac ener­gie, ako do­vo­ľu­je pois­tka na por­te USB. Je to chy­ba káb­la, kto­rý by mal chrá­niť za­ria­de­nia pri­po­je­né na oboch stra­nách.

Rie­še­nie je zdan­li­vo jed­no­du­ché – ne­ku­po­vať lac­né káb­le, ale rad­šej tie drah­šie, naj­lep­šie ori­gi­nál­ne od vý­rob­cu za­ria­de­nia. Prav­da, ten­to ne­dos­ta­tok mal byť jas­ný kaž­dé­mu, kto sa po­die­ľal na tvor­be USB-C. App­le i Goog­le sí­ce po­má­ha­li pri príp­ra­ve špe­ci­fi­ká­cií, ale udr­žia­va­nie štan­dar­du a je­ho ší­re­nie má na sta­ros­ti má­lo zná­ma prie­my­sel­ná sku­pi­na s náz­vom USB Im­ple­men­ters Fo­rum. Tá by ma­la mať cer­ti­fi­kač­ný pro­ces na schva­ľo­va­nie káb­lov. Pre­to­že tre­ba zdô­raz­niť, že nej­de o chy­bu por­tov USB-C, ale káb­lov, kto­ré by ma­li roz­poz­nať, k aké­mu por­tu sú pri­po­je­né, a te­da koľ­ko ener­gie mô­žu od­obe­rať.

App­le vy­rie­šil ten­to prob­lém svo­jím pro­prie­tár­nym káb­lom Lig­htning. A ak už ku­pu­je­te káb­le na Ama­zo­ne či u ma­loob­chod­ní­ka, po­ža­duj­te cer­ti­fi­ko­va­né káb­le USB-C. No za­tiaľ v pod­sta­te je­di­ný spô­sob, ako zis­tiť, či ká­bel dos­lo­va neod­pá­li váš dra­hý no­te­book, je sle­do­vať na Ama­zo­ne re­cen­zie spo­mí­na­né­ho in­ži­nie­ra Goog­lu a je­ho prís­pev­ky na Goog­le+. Sa­moz­rej­me, Ama­zon by mal pres­tať pre­dá­vať zlé káb­le a App­le, Goog­le a ďal­ší vý­rob­co­via za­ria­de­ní s por­tom USB-C by ma­li dať hla­vy do­ko­py a vy­my­slieť, ako dať spot­re­bi­te­ľom naj­avo, kto­ré káb­le sú sku­toč­ne bez­peč­né.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *