Close

22/12/2015

Super zabezpečený operačný systém Qubes pre notebooky nadchol aj Edwarda Snowdena

Qubes OS je ope­rač­ný sys­tém za­me­ra­ný na bez­peč­nosť, o kto­rom sa Edward Snowden ne­dáv­no vy­jad­ril, že je ním nad­še­ný. Orien­to­va­ný je na ochra­nu súk­ro­mia a vý­rob­ca no­te­boo­kov Pu­rism ho bu­de do­dá­vať pre­din­šta­lo­va­ný na svo­jich no­te­boo­koch Lib­rem 13.

Qubes je pos­ta­ve­ný na hyper­ví­zo­re Xen s po­sil­ne­ný­mi bez­peč­nos­tný­mi fun­kcia­mi a chrá­ni pou­ží­va­te­ľov tým, že im umož­ní roz­de­liť ich di­gi­tál­ny ži­vot do via­ce­rých vir­tuál­nych stro­jov (vir­tual ma­chi­ne – VM). Pou­ží­va­teľ te­da mô­že mať via­ce­ro VM s roz­lič­ným nas­ta­ve­ním – na prá­cu, na dô­le­ži­té do­ku­men­ty, na inter­net­ban­king, pre­hlia­da­nie webu a pod. Vy­tvo­re­nie rôz­nych sub­sys­té­mov mô­že za­brá­niť útoč­ní­ko­vi v zís­ka­ní úpl­nej kon­tro­ly nad za­ria­de­ním. Qubes pod­po­ru­je VM bež­iace na li­nuxových dis­tri­bú­ciách (Fe­do­ra, De­bian) a na Win­dows 7.

Je­den z naj­väč­ších prob­lé­mov ope­rač­né­ho sys­té­mu Qubes je har­dvé­ro­vá pod­po­ra. Aby bo­lo mož­né napl­no vy­užiť mno­hé je­ho ino­va­tív­ne fun­kcie, bu­de­te pot­re­bo­vať pro­ce­sor pod­po­ru­jú­ci vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie vrá­ta­ne In­tel VT-x (ale­bo AMD-v) a In­tel VT-d (ale­bo IOM­MU) a BIOS s TPM. Spus­te­nie tuc­ta VM je, sa­moz­rej­me, ná­roč­né na zdro­je, tak­že pou­ží­va­te­lia ne­vyh­nut­ne pot­re­bu­jú ve­ľa RAM a rých­ly pro­ce­sor. Pre­to vý­vo­já­ri v mi­nu­los­ti od­po­rú­ča­li nain­šta­lo­vať li­ve OS na 32 GB kľúč USB a vy­skú­šať si no­te­book v ob­cho­de pred kú­pou.

Te­raz však pri­chá­dza cer­ti­fi­ko­va­ný no­te­book Lib­rem 13 a plá­nu­je sa aj je­ho väč­šia ver­zia Lib­rem 15. Ok­rem to­ho chce Qubes cer­ti­fi­ko­vať aj ďal­šie no­te­boo­ky z roz­lič­ných ce­no­vých ka­te­gó­rií. Qubes ove­rí, či sú tie­to no­te­boo­ky kom­pa­ti­bil­né s vlas­tnos­ťa­mi je­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu.

qubes_notebook_OS_librem_windows7

Pu­rism úz­ko spo­lup­ra­co­val s vý­vo­jár­mi Qubes už pred ús­peš­nou crowdfun­din­go­vou kam­pa­ňou, v kto­rej sa vy­zbie­ra­lo viac ako 800 000 do­lá­rov. Pre svoj no­te­book Lib­rem vy­rá­ba vlas­tnú zá­klad­nú dos­ku a všet­ky je­ho har­dvé­ro­vé kom­po­nen­ty sú ur­če­né na spúš­ťa­nie free sof­tvé­ru. Sú pre ne k dis­po­zí­cii ov­lá­da­če ne­vy­ža­du­jú­ce nah­ra­tie bi­nár­nych dát. Lib­rem sa do­dá­va ta­kis­to s har­dvé­ro­vý­mi pre­pí­nač­mi od­pá­ja­jú­ci­mi mik­ro­fón, ka­me­ru a pri­po­je­nie Wi-Fi na inter­net.

No­te­book Lib­rem 13 si v sú­čas­nos­ti mož­no pre­dob­jed­nať na strán­ke CrowdSupp­ly za zá­klad­nú ce­nu 1624 do­lá­rov (1482 eur). Spo­lu s od­po­rú­ča­ný­mi dopl­nka­mi vrá­ta­ne har­dvé­ro­vých pre­pí­na­čov a SSD vy­chá­dza ce­na na 1738 do­lá­rov (1585 eur). Pri ob­jed­náv­kach mi­mo USA tre­ba pri­rá­tať eš­te ďal­ších tak­mer 70 eur za dop­ra­vu. Do­dáv­ky sa za­čnú v ja­nuá­ri.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *