Close

24/11/2015

Systém Cota zabezpečí bezproblémové nabíjanie na diaľku i cez prekážky

Prob­lé­my s bez­drô­to­vým na­bí­ja­ním te­le­fó­nov sa čos­ko­ro sta­nú mi­nu­los­ťou. Už žiad­ne špe­ciál­ne pod­lož­ky, už žiad­ne dl­hé ča­ka­nie bez to­ho, aby ste moh­li s mo­bi­lom ma­ni­pu­lo­vať. S rie­še­ním priš­li spo­loč­nos­ti Si-Ware Sys­tems a Osiia, kto­rým sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť no­vý sys­tém na­zý­va­ný Co­ta.

Bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia Co­ta je schop­ná na­bí­jať smar­tfón na di­aľ­ku vý­ko­nom de­sať wat­tov a v ok­ru­hu de­väť met­rov. Do­kon­ca ani drob­né pre­káž­ky jej ne­zab­rá­nia v bez­drô­to­vom do­bí­ja­ní. S tak­to na­bí­ja­ným te­le­fó­nom sa mô­že­te bez obáv po­hy­bo­vať po mies­tnos­ti, a to aj bez to­ho, aby ste mu­sel byť v pria­mej vi­di­teľ­nos­ti s na­bí­jač­kou.

Cota_smartfon_osiia_si-ware_nabijacka

Ok­rem smar­tfó­nov by si bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka Co­ta ma­la po­ra­diť aj s tab­let­mi či pre­nos­nou elek­tro­ni­kou. V bu­dúc­nos­ti plá­nu­je vý­rob­ca na­bí­jať i bez­drô­to­vé klá­ves­ni­ce a my­ši.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *