Close

battery

Nová technológia Huawei umožňuje za 5 minút nabiť batériu na 10 hodín hovoru

Ved­ci z Huawei Tech­no­lo­gy Cor­po­ra­tion pred­sta­vi­li na 56. roč­ní­ku po­du­ja­tia Bat­te­ry Sym­po­sium v Ja­pon­sku no­vú rých­lo­na­bí­ja­ciu lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu. Na­bí­ja sa de­sať­krát rých­lej­šie ako bež­né Li-Ion ba­té­rie. Huawei na sym­pó­ziu uká­zal dve vi­deá de­monštru­jú­ce rých­le na­bí­ja­nie no­vých ba­té­rií. V pr­vom sa ba­té­ria s ma­lou ka­pa­ci­tou 600 mAh na­bi­je na 68 % v prie­be­hu dvoch mi­nút. Ba­té­ria v dru­hom vi­deu má ove­ľa väč­šiu ka­pa­ci­tu 3000 mAh a na 48 % sa na­bi­je za päť mi­nút. Tá­to dru­há ba­té­ria má ener­ge­tic­kú hus­to­tu 520 Wh/l a je vraj schop­ná pri uve­de­nom na­bi­tí na 48 % ka­pa­ci­ty po­há­ňať mo­bil­ný te­le­fón Huawei po­čas 10 ho­dín nep­retr­ži­té­ho […]