Close

Book

Microsoft odporúča majiteľom tabletov Surface Pro výmenu káblov. Prehrievajú sa

Spoločnosť Microsoft upozorňuje majiteľov tabletov modelového radu Surface Pro na možnú poruchu napájacích káblov. Tie sú údajne náchylné na prehrievanie. Výzva na ich výmenu je dobrovoľná a týka sa modelov Surface Pro, Surface Pro 2 a Surface Pro 3, ktoré boli predané pred 15. júlom 2015. Informuje o tom Channelnomics. Ak sú káble príliš často ohýbané alebo pevne zviazané, podľa stanoviska Microsoftu sú náchylné na prehriatie a môžu spôsobiť požiar. Výrobca preto vytvoril internetovú stránku, na ktorej sa môžu majitelia zariadení prihlásiť a vyžiadať si nové napájacie káble. Hovorca Microsoftu spresnil, že spoločnosť zaznamenala niekoľko sťažnosti od používateľov tabletov modelov […]

Microsoft predstavil svoj prvý notebook Surface Book. Bude súperiť s MacBookom

Mic­ro­soft na vče­raj­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil no­te­book Sur­fa­ce Book. Ide o vô­bec pr­vý no­te­book Mic­ro­sof­tu. Nie je to však len oby­čaj­ný lap­top. Dis­plej za­ria­de­nia je úpl­ne od­ní­ma­teľ­ný, tak­že ho mož­no pou­žiť aj ako tab­let. Ak dis­plej za­sa spo­jí­te s klá­ves­ni­cou, mô­že­te ho pou­žiť ako kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie, kto­ré sa opie­ra o klá­ves­ni­co­vú časť. Sur­fa­ce Book má 13,5-pal­co­vý dis­plej s hus­to­tou pixelov 267 ppi. Je, sa­moz­rej­me, do­ty­ko­vý a re­gis­tru­je do­tyk 10 pr­stov na­raz. K no­te­boo­ku sa do­dá­va aj pe­ro Mic­ro­soft Pen s 1024 stup­ňa­mi prít­la­ku. V Sur­fa­ce Boo­ku sú osa­de­né pro­ce­so­ry In­tel šies­tej ge­ne­rá­cie (i5 a i7). Gra­fi­ku má v zá­klad­nej kon­fi­gu­rá­cii […]