Close

cryptolocker

Zašifrovaný počítač a aj súbory. Vírus žiada peniaze.

Anti­ví­ru­so­vé spo­loč­nos­ti už v roku 2013 va­rovali pred po­čí­ta­čo­vým ví­ru­som, kto­rý bý­va ozna­čo­va­ný ako Cryp­to­loc­ker. Aktuálne tento vírus opätovne útočí na počítače ktoré nie sú dostatočne chránené. Ten­to ví­rus za­šif­ru­je dá­ta v po­čí­ta­či a za ich od­blo­ko­va­nie po­ža­du­je vý­kup­né – ak nie je za­pla­te­né, pou­ží­va­teľ svo­je dá­ta ne­náv­rat­ne stra­tí. Ochra­na anti­ví­ru­som pri­tom nie je v tom­to prí­pa­de dos­ta­ču­jú­ca. Cryp­to­loc­ker po­mo­cou so­fis­ti­ko­va­nej asy­met­ric­kej šif­ry (AES-2048) za­šif­ru­je všet­ky do­ku­men­ty, fo­tog­ra­fie a iné dô­le­ži­té sú­bo­ry v po­čí­ta­či a nás­led­ne zob­ra­zí hlá­se­nie, kto­ré od pou­ží­va­te­ľa po­ža­du­je „vý­kup­né“ vo vý­ške 300 USD, EUR či v inom ek­vi­va­len­te tej­to su­my. Ak pou­ží­va­teľ za­pla­tí, dos­ta­ne (auto­ma­tic­ky) de­šif­ro­va­cí […]