Close

email

Na využívanie Gmail-u už nie je potrebný Google účet

Radi by ste využívali niektoré funkcie, ktoré poskytuje služba Gmail, ale nechcete prísť o svoju dlhoročnú mailovú adresu? Google má pre Vás riešenie. Ak patríte medzi používateľov, ktorí do dnešného dňa využívajú mailové služby Hotmail alebo Yahoo, zbystrite pozornosť. Práve používateľom týchto služieb Google dovoľuje využívať výhody, ktoré sú samozrejmosťou pre všetkých, ktorí využívajú mailovú adresu @gmail.com. Medzi najväčšie výhody, ktoré dokáže mailová služba Google poskytnúť patrí napríklad filtrovanie prichádzajúcich správ, možnosť ich organizovania a pridávania do rôznych kategórií. Nesmieme vynechať ani silnú antispamovú ochranu, ktorá sa stará o všetku nevyžiadanú poštu a používateľ tak nie je otravovaný nechcenými správami. […]

Hacker sa dostal k údajom z miliónov účtov z detských tabletov vrátane fotiek

Hon­gkon­ská spo­loč­nosť Vtech vy­rá­ba tab­le­ty a ďal­šie elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia pre de­ti. Mi­nu­lý týž­deň ano­nym­ný ha­cker ozná­mil re­dak­cii ma­ga­zí­nu Vi­ce, že sa na­bú­ral do da­ta­bá­zy spo­loč­nos­ti, kde sa uk­la­da­jú osob­né úda­je, nah­ráv­ky a ob­ráz­ky de­tí. Útok sa tý­ka 5 mi­lió­nov zá­kaz­ní­kov a v rám­ci ne­ho zís­kal prís­tup i k če­to­va­cím pro­to­ko­lom, ob­ráz­kom de­tí nas­ní­ma­ným fo­toa­pa­rá­tom za­ria­de­nia a ďal­ším osob­ných in­for­má­ciám. Bez­peč­nost­ný expert Troy Hunt uvie­dol, že všet­ka ko­mu­ni­ká­cia cez ap­li­ká­ciu bo­la ne­šif­ro­va­ná, čo zna­me­ná, že keď ha­cker dos­tal prís­tup k da­ta­bá­ze, všet­ky in­for­má­cie si mo­hol pre­čí­tať. Pri­tom po­mo­cou tých­to úda­jov a ob­ráz­kov sa mô­že do­pát­rať ku kon­krét­nym pou­ží­va­teľ­ským me­nám, te­da iden­ti­fi­ko­vať […]

V Gmaily viete pozastaviť chybne zaslaný e-mail aj bez laboratórnej funkcie

Ak používate Gmail, pravdepodobne ste si už pred rokmi aktivovali laboratórnu funkciu, ktorá umožňovala zastaviť odosielanie správy – inými slovami ju v skutočnosti odoslalo až po niekoľkých sekundách, čiže ste mohli napríklad v prípade chyby včas všetko pozastaviť. Správa bola akože odoslaná, takže máte ešte pár sekúnd na navrátenie naspäť Nie, nebojte sa, nepíšeme o tejto šikovnej funkcii preto, že by ju Google zrušil, ale po dlhých rokoch ju integroval , čiže ju môžete nastaviť v konfigurácii Gmailu. Ak ste ju používali, nič sa pre vás nemení. V konfigugurácií Gmailu môžte nastaviť  oneskorenie odosielania správy zdroj: zive.cz

Gmail už vie poslať aj 10-gigovú prílohu

S novou integráciu cloudovej služby Google Drive sa posielanie súborov cez e-mail zjednodušuje. Internetový koncern Google opäť vylepšil svoju e-mailovú službu Gmail, ktorú po celom svete používajú stovky miliónov ľudí. Najnovšie Google implementoval do Gmailu cloudové úložisko Drive, vďaka čomu sa dajú posielať aj niekoľkogigabajtové prílohy bez zahltenia schránky prijímateľa. Nejde totiž o priamu možnosť priložiť napríklad 100-megabajtovú nahrávku rozhovoru. Limit priamej prílohy je stále obmedzený na 25 MB. Pri tvorení správy však pribudla malá ikonka, ktorá dovoľuje pripojenie súboru nielen z pamäte počítača, ale aj z cloudovej služby Drive. Na nej má každý s Google kontom k dispozícii bezplatný […]