Close

IP

Hacker sa dostal k údajom z miliónov účtov z detských tabletov vrátane fotiek

Hon­gkon­ská spo­loč­nosť Vtech vy­rá­ba tab­le­ty a ďal­šie elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia pre de­ti. Mi­nu­lý týž­deň ano­nym­ný ha­cker ozná­mil re­dak­cii ma­ga­zí­nu Vi­ce, že sa na­bú­ral do da­ta­bá­zy spo­loč­nos­ti, kde sa uk­la­da­jú osob­né úda­je, nah­ráv­ky a ob­ráz­ky de­tí. Útok sa tý­ka 5 mi­lió­nov zá­kaz­ní­kov a v rám­ci ne­ho zís­kal prís­tup i k če­to­va­cím pro­to­ko­lom, ob­ráz­kom de­tí nas­ní­ma­ným fo­toa­pa­rá­tom za­ria­de­nia a ďal­ším osob­ných in­for­má­ciám. Bez­peč­nost­ný expert Troy Hunt uvie­dol, že všet­ka ko­mu­ni­ká­cia cez ap­li­ká­ciu bo­la ne­šif­ro­va­ná, čo zna­me­ná, že keď ha­cker dos­tal prís­tup k da­ta­bá­ze, všet­ky in­for­má­cie si mo­hol pre­čí­tať. Pri­tom po­mo­cou tých­to úda­jov a ob­ráz­kov sa mô­že do­pát­rať ku kon­krét­nym pou­ží­va­teľ­ským me­nám, te­da iden­ti­fi­ko­vať […]

Nová zraniteľnosť vo VPN odhalí skutočnú identitu používateľov

Ak využívate verejné VPN služby pre utajenie svojej identity zvýšte opatrnosť. Mnohé z nich totiž dokážu odkryť skutočnú IP adresu používateľa. Bezpečnostní experti zo spoločnosti Perfect Privacy odhalili u viacerých komerčných VPN poskytovateľov vážnu zraniteľnosť. Týka sa všetkých operačných systémov, ako aj všetkých v súčasnosti používaných protokolov, pričom útočníkom umožňuje odhaliť reálnu IP adresu používateľa. Informácie o hrozbezverejnila spoločnosť na svojom blogu. Verejní poskytovatelia VPN služieb využívajú tento typ siete najčastejšie, pre ponúkanie bezpečného a predovšetkým anonymného prístupu na internet. Klient služby totiž dostane novú verejnú IP adresu, pod ktorou bude vystupovať. Jeho reálna IP adresa zostane skrytá. Tri podmienky […]