Close

nabijacka

Systém Cota zabezpečí bezproblémové nabíjanie na diaľku i cez prekážky

Prob­lé­my s bez­drô­to­vým na­bí­ja­ním te­le­fó­nov sa čos­ko­ro sta­nú mi­nu­los­ťou. Už žiad­ne špe­ciál­ne pod­lož­ky, už žiad­ne dl­hé ča­ka­nie bez to­ho, aby ste moh­li s mo­bi­lom ma­ni­pu­lo­vať. S rie­še­ním priš­li spo­loč­nos­ti Si-Ware Sys­tems a Osiia, kto­rým sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť no­vý sys­tém na­zý­va­ný Co­ta. Bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia Co­ta je schop­ná na­bí­jať smar­tfón na di­aľ­ku vý­ko­nom de­sať wat­tov a v ok­ru­hu de­väť met­rov. Do­kon­ca ani drob­né pre­káž­ky jej ne­zab­rá­nia v bez­drô­to­vom do­bí­ja­ní. S tak­to na­bí­ja­ným te­le­fó­nom sa mô­že­te bez obáv po­hy­bo­vať po mies­tnos­ti, a to aj bez to­ho, aby ste mu­sel byť v pria­mej vi­di­teľ­nos­ti s na­bí­jač­kou. Ok­rem smar­tfó­nov by si bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka Co­ta ma­la […]

Nová technológia Huawei umožňuje za 5 minút nabiť batériu na 10 hodín hovoru

Ved­ci z Huawei Tech­no­lo­gy Cor­po­ra­tion pred­sta­vi­li na 56. roč­ní­ku po­du­ja­tia Bat­te­ry Sym­po­sium v Ja­pon­sku no­vú rých­lo­na­bí­ja­ciu lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu. Na­bí­ja sa de­sať­krát rých­lej­šie ako bež­né Li-Ion ba­té­rie. Huawei na sym­pó­ziu uká­zal dve vi­deá de­monštru­jú­ce rých­le na­bí­ja­nie no­vých ba­té­rií. V pr­vom sa ba­té­ria s ma­lou ka­pa­ci­tou 600 mAh na­bi­je na 68 % v prie­be­hu dvoch mi­nút. Ba­té­ria v dru­hom vi­deu má ove­ľa väč­šiu ka­pa­ci­tu 3000 mAh a na 48 % sa na­bi­je za päť mi­nút. Tá­to dru­há ba­té­ria má ener­ge­tic­kú hus­to­tu 520 Wh/l a je vraj schop­ná pri uve­de­nom na­bi­tí na 48 % ka­pa­ci­ty po­há­ňať mo­bil­ný te­le­fón Huawei po­čas 10 ho­dín nep­retr­ži­té­ho […]