Close

OS

Digitálna bezpečnosť v roku 2016: Internet vecí, mobilné zariadenia a ochrana detí

ESET kaž­dý rok prip­ra­vu­je svoj preh­ľad bez­peč­nos­tných tém, kto­ré bu­dú v naj­bliž­ších me­sia­coch trá­piť bež­ných pou­ží­va­te­ľov ale­bo fir­my a or­ga­ni­zá­cie. No­vé tech­no­ló­gie, no­vé škod­li­vé kó­dy a bez­peč­nos­tné chy­by s glo­bál­nym do­pa­dom: pre rých­losť, kto­rou pri­chá­dza­jú, pred­sta­vu­je bez­peč­nosť v ro­ku 2016 eš­te dô­le­ži­tej­šiu vý­zvu pre fir­my, or­ga­ni­zá­cie, vlá­dy ale aj pou­ží­va­te­ľov na ce­lom sve­te. Inter­net ve­cí (Inter­net of Things): Bez­peč­nosť ako ce­lok Té­ma Inter­ne­tu ve­cí (ale­bo po an­glic­ky Inter­net of Things; IoT) za­ča­la byť po­pu­lár­na pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, keď sa za­ča­lo ho­vo­riť o práč­kach ale­bo chlad­nič­kách pri­po­je­ných k inter­ne­tu. Tech­no­lo­gic­ký pok­rok však po­sú­va hra­ni­ce a tech­nic­ké vlas­tnos­ti spot­re­bi­čov a zá­ro­veň je […]

Super zabezpečený operačný systém Qubes pre notebooky nadchol aj Edwarda Snowdena

Qubes OS je ope­rač­ný sys­tém za­me­ra­ný na bez­peč­nosť, o kto­rom sa Edward Snowden ne­dáv­no vy­jad­ril, že je ním nad­še­ný. Orien­to­va­ný je na ochra­nu súk­ro­mia a vý­rob­ca no­te­boo­kov Pu­rism ho bu­de do­dá­vať pre­din­šta­lo­va­ný na svo­jich no­te­boo­koch Lib­rem 13. Qubes je pos­ta­ve­ný na hyper­ví­zo­re Xen s po­sil­ne­ný­mi bez­peč­nos­tný­mi fun­kcia­mi a chrá­ni pou­ží­va­te­ľov tým, že im umož­ní roz­de­liť ich di­gi­tál­ny ži­vot do via­ce­rých vir­tuál­nych stro­jov (vir­tual ma­chi­ne – VM). Pou­ží­va­teľ te­da mô­že mať via­ce­ro VM s roz­lič­ným nas­ta­ve­ním – na prá­cu, na dô­le­ži­té do­ku­men­ty, na inter­net­ban­king, pre­hlia­da­nie webu a pod. Vy­tvo­re­nie rôz­nych sub­sys­té­mov mô­že za­brá­niť útoč­ní­ko­vi v zís­ka­ní úpl­nej kon­tro­ly nad za­ria­de­ním. Qubes […]

Firefox OS končí aj nekončí

Operačný systém Firefox OS chcel budovať svoje pozície na trhu na rovnakých základoch, ako napríklad Chrome OS. Podobne ako riešenie od Google (Chrome), aj Firefox OS je vybudovaný okolo rovnakých technológií, ktoré využíva webový prehliadač Firefox. Myšlienka kompaktného a odľahčeného systému pre lacné smartfóny však – zdá sa – definitívne končí. Mozilla totiž podľa stránok Techcrunch.com či Liliputing.com oznámila, že končí s vývojom aj predajom smartfónov postavených na spomínanej platforme. Mozilla uvedené rozhodnutie oficiálne oznámila počas vývojárskej konferencie Mozlando v meste Orlando. Firefox OS sa nepresadil Pokusov vytvoriť „ďalší Android“ bolo v uplynulých rokoch hneď niekoľko. Ani jeden pokus však […]

Podiel Windows 10 prekonal podiel Windows XP

4 mesiace trvalo najnovšiemu operačnému systému Windows 10 kým prekonal podiel 15-ročného Windows XP. Windows 10 sa tak stal 3. najrozšírenejší operačný systém pre počítače na svete. Podľa štatistickej firmy StatCounter prekonal podiel Windows 10 v novembri podiel Windows XP a aj Mac OS X. Minulý mesiac dosiahol Windows 10 tržný podiel 10,18% a preskočil tak Windows XP s podielom 8,5% a Mac OS X, ktorého podiel bol 9,36%. Najbližšie je teraz Windows 8.1 so zastúpením 13,02%. Na prvú priečku má Windows 10 ešte ďaleko nakoľko Windows 7 kraľuje s podielom 49,27%. Treba však podotknúť, že Windows 10 prekonal Windows […]

Google zlúči operačné systémy Chrome OS a Android

Softvérový gigant prinesie v roku 2017 operačný systém, ktorý bude predstavovať kombináciu Chrome OS a Androidu. Známy magazín The Wall Street Journal prišiel so správou, podľa ktorej sa z operačných systémov Chrome OS a Android stane jeden systém. Väčší by mal pohltiť menšieho a teda Chrome OS by sa mal stať súčasťou Androidu, ktorý má dominantné postavenie na trhu s mobilnými zariadeniami. Chrome OS poznáme najmä z Chromebookov a ide o operačný systém, ktorý plnohodnotne využijete ak máte k dispozícii pripojenie k Internetu. Chromebooky tak po novom budú používať Android a dostanú nové označenie tak, aby odrážalo meno nového systému. […]