Close

security

WordPress spustil podporu šifrovaného HTTPS na všetkých weboch, ktoré podporuje

WordPress podporuje bezpečnejšie pripojenie na internet cez protokol HTTPS už od roku 2004, ale zatiaľ len na stránkach s poddoménou  wordpress.com (teda napr. https://barry.wordpress.com). Po novom sa však táto podpora rozširuje na všetky ostatné weby, ktoré sú registrované na WordPresse. Príkladom je aj naša stránka, ktorá tento protokol už dlhšie používa. Táto zmena na HTTPS prebieha automaticky a nie sú potrebné žiadne úpravy na strane zákazníka. Na prvý pohľad sa podpora protokolu HTTPS dá rozpoznať podľa ikony zámku vedľa adresy v prehliadači. Tento prechod jednoznačne prispieva j bezpečnému internetu a veríme, že aj aj ostatné spoločnosti budú tento príklad nasledovať. […]

ESET vydáva falošné upozornenia na trójske kone, problém už vyriešený

Slovenský antivírus ESET po najnovšej aktualizácii označuje skoro každú internetovú stránku ako potenciálnu hrozbu, ktorá obsahuje trojského koňa. Ide o chybu, ESET už vydal opravu. Ak váš počítač pred kybernetickými hrozbami chráni antivírus od ESETu, či už v podobe Smart Security, NOD 32 alebo Endpoint, možno ste dnes zaregistrovali, že takmer na každej webovej stránke, ktorú sa pokúsite navštíviť hlási tento antivírus prítomnosť trojského koňa a zablokuje prístup. Vírus majú podľa antivírusu aj samotné stránky ESETu. Ide o chybu, ktorá sa objavila po aktualizovaní vírusovej databázy na verziu 13102 (201602229). Chyba spočíva v nesprávnom identifikovaní niektorých JavaScript scriptov tretích strán. […]

Digitálna bezpečnosť v roku 2016: Internet vecí, mobilné zariadenia a ochrana detí

ESET kaž­dý rok prip­ra­vu­je svoj preh­ľad bez­peč­nos­tných tém, kto­ré bu­dú v naj­bliž­ších me­sia­coch trá­piť bež­ných pou­ží­va­te­ľov ale­bo fir­my a or­ga­ni­zá­cie. No­vé tech­no­ló­gie, no­vé škod­li­vé kó­dy a bez­peč­nos­tné chy­by s glo­bál­nym do­pa­dom: pre rých­losť, kto­rou pri­chá­dza­jú, pred­sta­vu­je bez­peč­nosť v ro­ku 2016 eš­te dô­le­ži­tej­šiu vý­zvu pre fir­my, or­ga­ni­zá­cie, vlá­dy ale aj pou­ží­va­te­ľov na ce­lom sve­te. Inter­net ve­cí (Inter­net of Things): Bez­peč­nosť ako ce­lok Té­ma Inter­ne­tu ve­cí (ale­bo po an­glic­ky Inter­net of Things; IoT) za­ča­la byť po­pu­lár­na pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, keď sa za­ča­lo ho­vo­riť o práč­kach ale­bo chlad­nič­kách pri­po­je­ných k inter­ne­tu. Tech­no­lo­gic­ký pok­rok však po­sú­va hra­ni­ce a tech­nic­ké vlas­tnos­ti spot­re­bi­čov a zá­ro­veň je […]

Google predvolil funkciu bezpečného prehliadania. Pre Android

Spoločnosť Google berie bezpečnosť pri prezeraní web stránok vážne. Ako oznamuje na svojom blogu, používateľov zariadení s Androidom využívajúcich prehliadač Chrome chce ochrániť predvoleným zapnutím diagnostiky „Safe Browsing“ (Bezpečné prehliadanie). Podľa slov spoločnosti je funkcia v súčasnosti aktívna na viac ako miliarde počítačov s nainštalovaným Chromom. Zariadenia sú vďaka nej chránené od určitých typov malvéru, phishingových útokov a ostatných kybernetických hrozieb. Ako vidieť priloženom obrázku, ochrana má zvyčajne podobu jasne červenej stránky s popisom oznamujúcim možné hrozby kliknutého webu. Samostatná zložka Doposiaľ boli varovné stránky zobrazované na mobilných zariadeniach iba v prípade, že mal majiteľ povolenú funkciu komprimácie dát. Počínajúc […]

Vyšiel Firefox 42, vylepšuje ochranu súkromia

Mozilla začiatkom novembra uvoľnila pre používateľov ďalšiu finálnu verziu svojho internetového prehliadača Firefox. Tentoraz má číselné označenie Firefox 42. Prináša hneď niekoľko potenciálne zaujímavých noviniek. Lepšia ochrana súkromia Najväčšou novinkou pre mnohých môže byť nové Súkromné prehliadanie. Ide o režim, v rámci ktorého sa neukladá história nášho prehliadania. Čo môže byť výhodné napríklad vtedy, ak po sebe nechceme zanechať „stopy“. Mozilla sa však rozhodla s príchodom Firefoxu 42 posunúť spomínaný režim opäť o kúsok ďalej. Po novom totiž blokuje na príslušnej otvorenej stránke prvky (webové elementy), ktoré môžu zbierať dáta o našej činnosti bez nášho vedomia. Je potrebné sa však pripraviť na to, že na stránkach […]