Close

18/06/2015

Vo Windows 10 Skype ako súčasť systému

Mic­ro­soft v tých­to dňoch prek­va­pil mno­hých zá­kaz­ní­kov a vý­vo­já­rov ozná­me­ním, že od­sta­ví klien­ta Sky­pe pre Win­dows 8.1 a os­ta­ne len des­kto­po­vá ap­li­ká­cia.

Windows, Skype

Pod­ľa in­for­má­cií, kto­ré z Mic­ro­sof­tu zís­ka­la re­dak­tor­ka ZDnet Ma­ry Jo Fo­ley, spo­loč­nosť ne­chys­tá pre Win­dows 10 ni­ja­kú ver­ziu Sky­pe, pou­ží­vať sa bu­de na­ďa­lej tá des­kto­po­vá.

Sky­pe te­da bu­de in­teg­ro­va­ný do iných nás­tro­jov – ap­li­ká­cií na po­sie­la­nie SMS a te­le­fo­no­va­nie vrá­ta­ne vi­deo­ho­vo­rov. Pre pou­ží­va­te­ľov vraj bu­de „jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie“, ak na ko­mu­ni­kač­né úlo­hy ne­bu­dú mu­sieť sťa­ho­vať a spúš­ťať ďal­šiu ap­li­ká­ciu. Pre tých, kto­rí up­red­nos­tňu­jú mať všet­ky fun­kcie Sky­pu na jed­nom mies­te, bu­de na­ďa­lej k dis­po­zí­cii des­kto­po­vá ap­li­ká­cia.

Mo­der­ná ap­li­ká­cia Sky­pe te­da ne­bu­de mať je­di­nú pria­mu náh­ra­du v sys­té­me Win­dows 10, ale jej fun­kcie sa sta­nú neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou iných ko­mu­ni­kač­ných nás­tro­jov v tom­to ope­rač­nom sys­té­me.

To, že uni­ver­zál­na ap­li­ká­cia ne­bu­de k dis­po­zí­cii pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 7, Win­dows 8.1 ale­bo Win­dows Pho­ne 8.1, zrej­me nie je veľ­ký prob­lém, le­bo tí bu­dú môcť bez­plat­ne up­gra­do­vať na Win­dows 10 po­čas pr­vé­ho ro­ka po je­ho uve­de­ní. Mic­ro­soft je však za­tiaľ veľ­mi zdr­žan­li­vý oh­ľad­ne ter­mí­nu, ke­dy by sme sa „no­vých zá­žit­kov Sky­pe“ vo Win­dows 10 moh­li doč­kať.

 

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *