Close

27/01/2016

Voyo V3 – výkonný minipočítač s procesorom Intel Atom, 4 GB RAM a portom USB Type-C

Na tr­hu je množ­stvo mi­ni PC s pro­ce­sor­mi In­tel Atom, ale naj­nov­ší mo­del čín­ske­ho vý­rob­cu Voyo je je­den z pr­vých sku­toč­ne vý­kon­ných. Voyo V3 je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom Cherry Trail, kon­krét­ne ide o In­tel Atom X7-Z8700 (1,60 GHz/2,40 GHz tur­bo), má 4 GB RAM, 128 GB disk SSD a port USB Ty­pe-C. Pat­rí te­da me­dzi naj­vý­kon­nej­šie po­čí­ta­če v da­nej ka­te­gó­rii. No tre­ba hneď do­dať, že aj me­dzi naj­drah­šie – pre­dá­va sa za 220 do­lá­rov.

voyo_v3_mini_PC_intel_USB_windows_10_64_SSD_1

Tak ako pri väč­ši­ne mi­ni­po­čí­ta­čov s pro­ce­so­rom In­tel Atom ani tu neexis­tu­je jed­no­du­chý spô­sob, ako up­gra­do­vať pa­mäť ale­bo inter­né úlo­žis­ko, pre­to je dob­ré, ak ma­jú už v zá­kla­de po­riad­nu ka­pa­ci­tu. Sa­moz­rej­me, mô­že­te pou­žiť vy­me­ni­teľ­nú pa­mäť, keď­že sú k dis­po­zí­cii dva por­ty USB 3.0, je­den USB 2.0 a je­den port USB ty­pu C. Ne­chý­ba ani slot na kar­tu mic­roSD pod­po­ru­jú­ci kar­ty až do ka­pa­ci­ty 128 GB.

voyo_v3_mini_PC_intel_USB_windows_10_64_SSD_2

Z ďal­ších fun­kcií tre­ba spo­me­núť dvoj­pás­mo­vé Wi-Fi 802.11b/g/n, blue­tooth 4.0 a port HDMI. Roz­me­ry za­ria­de­nia sú 13 × 13 × 0,99 cm a má hmot­nosť 200 gra­mov. Je­ho ko­vo­vé te­lo zdo­bia skle­né pr­vky. Ope­rač­ný sys­tém je 64-bi­to­vý Win­dows 10.

zdroj: itnews.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *